Zmiana adresu delegatury w Zamościu

2008-05-19 11:48:15
Uprzejmie informujemy, że delegatura w Zamościu mieści się aktualnie przy ul. Partyzantów 3. Numer telefonu i adres e-mail nie uległy zmianie.
Więcej...

Pismo Prezesa NRL

2008-05-19 10:19:02
Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam nadesłaną z Narodowego Funduszu Zdrowia informację o umieszczeniu na stronie internetowej Centrali NFZ następujących projektów: - zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert, z prośbą o przekazanie uwag na temat przedmiotowego projektu w możliwie krótkim terminie. Konstanty Radziwiłł Prezes NRL treść pisma (pdf)
Więcej...

UWAGA LEKARZE PROWADZĄCY INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE I GRUPOWE PRAKTYKI LEKARSKIE

2008-05-06 12:47:48
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254 z 2000r.) dopuszcza pewne odstępstwa od wymagań określonych - nie później niż do 26 maja 2008r.
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie