Szkolenie z zakresu chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego

2013-02-27 12:54:05

Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej zaprasza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycy pracy oraz urologów pracujących i współpracujących z Państwa jednostką do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z zakresu chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego organizowanym w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Więcej...

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

2013-02-19 19:27:48

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

 

1. do dnia 26 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

Więcej...

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

2013-02-15 09:20:11

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniu 16 marca 2013 r.

 

Miejsce obrad Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze „ETIUDA”, ul. Nałęczowska, Szerokie 123 w Lublinie.

Początek obrad godz. 10.00.

Więcej...

Komunikat w sprawie pism z LOW NFZ

2013-02-07 08:35:18

Lekarze, lekarze dentyści, którzy otrzymali lub otrzymają pisma z LOW NFZ w sprawie wystawianych recept po dniu 1 lipca 2012 r. bez posiadania umowy dotyczącej wystawiania recept na leki refundowane i zostali zobowiązani do zwrotu kwot nienależnej refundacji - proszeni są o kontakt z Lubelską Izbą Lekarską.

 

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie