2020-04-30 12:30:00

Nowe rozporządzenie MZ ogranicza pacjentom dostęp do lekarzy

NRL

Zakazując lekarzom i innemu personelowi medycznemu walczącemu z epidemią pracy w różnych miejscach, Ministerstwo Zdrowia pogarsza dostępność świadczeń opieki zdrowotnej wszystkim pacjentom w Polsce. Ponadto zawarte w rozporządzeniu zapisy oznaczają daleko idące ograniczenia wolności obywatelskich, które możliwe są do wprowadzania jedynie w sytuacji ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, czego rząd nie zrobił.

Więcej...

2020-04-30 09:00:00

Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów

NIL

W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lekarzy oraz lekarzy dentystów Naczelna Izba Lekarska informuije, że istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania takich przypadków za pośrednictwem anonimowego formularza.

Więcej...

2020-04-30 10:00:00

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

REKOMENDACJE (Czytaj więcej...)

W Lubelskiej Izbie Lekarskiej, 6 maja rozpoczęła się dystrybucja medycznych środków ochrony indywidualnej z zakupów Fundacji Lekarze-Lekarzom, która otrzymała w darze pieniądze od Fundacji Kulczyk.

Do siedziby LIL jako pierwsze po odbiór środków zaczęły zgłaszać się szpitale  (6-8 maja). Lekarze którzy zgłosili zapotrzebowanie podając adres szpitali, po odbiór środków ochrony powinni zgłaszać się bezpośrednio do dyrektorów swoich szpitali.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wydawanie środków ochrony dla lekarzy dentystów i lekarzy lecznictwa otwartego.

Konkretny termin zostanie podany w odrębnym komunikacie

Podział środków:

  1. Szpitale – Prezes i Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej
  2. Stomatolodzy – Komisja Stomatologiczna LIL
  3. POZ, AOS, lekarze samodzielnie praktykujący – Komisja ds. Lecznictwa Otwartego

Według przyjętych kryteriów lekarz nie może zalegać ze zobowiązaniami wobec Izby Lekarskiej.

W ocenie otwartości gabinetów była brana pod uwagę data 26 kwietnia 2020 r.

Więcej...

2020-04-30 07:00:00

Ograniczenie miejsc pracy dla lekarzy zajmujących się zakażonymi SARS‑CoV‑2

MZ

[aktualizacja 4.05] Od 30 kwietnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/775).

Więcej...

2020-04-28 07:00:00

WSA: Imienia i nazwiska lekarza nie chroni RODO

Prawo.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia nie może odmówić udostępnienia imion i nazwisk lekarzy powołując się na prawo do prywatności. Udostępnieniu takich danych nie sprzeciwiają się ani przepisy unijnego rozporządzenia RODO ani ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Więcej...

2020-04-28 08:00:00

Personel medyczny nie musi wypełniać danych w KRP z COVID-19

NRL

Ministerstwo Zdrowia - Departament Strategii i Analiz wyjaśnia, że Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 został podzielony na dwie części – obligatoryjną i fakultatywną, w celu zminimalizowania obciążania podmiotów leczniczych. Nie ma obowiązku wypełnienia części fakultatywnej.

Więcej...

2020-04-27 14:00:00

Komunikat STU Hestia w sprawie OC 
w kontekście epidemii COVID-19

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej– obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych. Zwracamy jednak uwagę, że aby odpowiedzialność Ubezpieczyciela się zmaterializowała musi istnieć odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lekarza za szkodę. Przesłanki tej odpowiedzialności będzie musiał wykazać poszkodowany, co w obecnej sytuacji może być bardzo utrudnione zwłaszcza w odniesieniu do winy lekarza w zakresie transmisji zakażenia, jak i związku przyczynowego pomiędzy jego działaniem a powstałą szkodą. Każda sytuacja będzie analizowana przez Ubezpieczyciela indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności w których doszło do szkody, jak i wszystkich zapisów Umowy Generalnej oraz obowiązujących warunków ubezpieczenia (obowiązkowych lub/i dobrowolnych) na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta.

Więcej...

2020-04-23 07:00:00

MZ uznaje COVID-19 za chorobę zawodową

NRL

W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca br. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, Ministerstwo Zdrowia (do którego apel został przekazany) wyraźnie uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Więcej...

2020-04-22 12:00:00

UCHWAŁA nr 106/2020/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie

podjęta w trybie głosowania obiegowego 
w dniach 16-17 kwietnia 2020 r. 
w sprawie

zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów 
Lubelskiej Izby Lekarskiej 
oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym

Więcej...

2020-04-22 07:00:00

nabór wniosków zakończony 30.04.2020 r.

Aviva Medykom

ubezpieczenia

Bezpłatne grupowe ubezpieczenie na życie obejmujące następstwa zakażenia: SARS ‑Cov‑2, proponuje lekarzom Aviva.

Szanowni Państro,

Przedstawiamy zakres dwóch ofert ubezpieczenia dla lekarzy - członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, ubezpieczenia obejmują następstwa zakażenia: SARS -Cov-2.

Ubezpieczenie następstw zakażenia SARS -Cov-2 kontakt: covid@lewczuk.biz

Oferta do pobrania

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Oświadczenie Ergo Hestii w sprawie odpowiedzialności za przeniesienie choroby zakaźnej

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie