Medycy mogą zaszczepić się w dowolnym terminie w każdym punkcie szczepień w kraju

2021-01-27 08:00:00
NIL, MZ – aktualizacja 28.01

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 stycznia 2021 r., Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko Covid19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z powyższym, osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin.

 Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Więcej...

Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid-19

2021-01-18 10:00:00

Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zma z powodu COVID-19, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, może ubiegać się o rentę. 

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do Lubelskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie – zał. 1:

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.xlsx

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.pdf

2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej – zał. 2:

zał. 2 oświadczenie przyczyna zgonu.pdf

3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19; 

zał. 3 RODO - oświadcznie LIL.pdf

4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

zał. 4 RODO - oświadcznie NIL.pdf

Wypełnione dokumenty można dostarczyć:
- drogą korespondencyjną na adres siedziby LIL
- do Biura LIL w godzinach urzędowania
(Z uwagi na ochronę danych osobowych zawartych we wniosku są to preferowane formy kontaktu)
- e-mailem na adres rentacovid-19@oil.lublin.pl


*Należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Więcej...

Lekarzu i dentysto – masz obowiązek statystyczny!

2021-01-15 12:00:00
Komunikat LUW

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

Więcej...

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla członków LIL

2021-01-14 18:11:45

UWAGA!

Lekarze oraz lekarze dentyści członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szczepienie przeciwko Covid-19 – poprzez wypełnienie formularza.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem:

biuro LIL w Lublinie 81 536 04 51/ 50


Termin zgłoszeń do: 20.01.2021r. godz.15.00

Więcej...

INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii

2021-01-14 11:00:00

TU INTER-ŻYCIE Polska  wprowadza dla przedstawicieli zawodów medycznych dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku COVID- 19 w cenie ubezpieczenia INTER Medyk Life.

https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/

Więcej...

Specjalne renty dla rodzin lekarzy

2021-01-11 09:00:00
MZ

Ministerstwo Zdrowia informuję podjęło się zorganizowania wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19. Zgodnie z tą decyzją Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19

Więcej...

Bezpłatne szczepienie dla dzieci lekarzy oraz lekarzy dentystów przeciw grypie

2021-01-28 08:00:00

Lubelska Izba Lekarska zbiera informację o zapotrzebowaniu na szczepienie przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów od 24 miesiąca do 18 roku życia.

Szczepionka: Fluenz Tetra (AstraZeneca)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zapotrzebowanie@oil.lublin.pl

W treści prosimy podać liczbę dzieci do zaszczepienia oraz PWZ opiekuna/rodzica.

Liczba szczepionek jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie