Doskonalenie zawodowe

pokój: 306

tel: 81 536 04 87

fax: 81 536 04 78

e-mail: doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl

e-mail: kursy@oil.lublin.pl

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego (pdf)

Ramowy regulamin doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Lubelską Izbę Lekarską

Lista aktualnych kursów organizowanych przez Lubelską Izbę Lekarską

Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej

 

Dofinansowanie udziału w zjazdach towarzystw naukowych dla członków LIL

Lubelska Izba Lekarska od dnia 6 kwietnia 2016 roku dofinansowuje lekarzom i lekarzom dentystom LIL udział w konferencjach oraz zjazdach organizowanych przez towarzystwa naukowe w formie zwrotu 70% poniesionych kosztów, lecz nie wiecej niż 500 zł. brutto w roku kalendarzowym na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowaniu nie podlegają koszty dodatkowe typu: przejazd, nocleg, wyżywienie.

 

Zmiana wniosku od dnia 1.01.2020.

Wniosek o dofinansowanie konferencji / zjazdu towarzystwa naukowego

 

Wnioski w sprawie dofinansowania udziału w szkoleniach za rok 2021 przyjmowane i rozpatrywane będą do 31 stycznia 2022 r.

Doskonalenie zawodowe

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (art. 19)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

Dokumenty do druku:

 
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy / lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia
Informacja o formie kształcenia

 

Pragniemy poinformować, że dokumenty zamieszczone poniżej można wypełnić na komputerze. Plik należy pobrać i uruchomić w dowolnej przeglądarce plików pdf.

 
Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy / lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia 
Informacja o formie kształcenia

 

Punkty edukacyjne


Limity punktów edukacyjnych w świetle nowego rozporządzenia


Od 1 marca 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2022 poz. 464).

Jak wskazano w rozporządzeniu, dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w każdym następującym po sobie okresie rozliczeniowym (okres rozliczeniowy trwa 48 miesięcy), z wyjątkiem odbywania doskonalenia zawodowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, kiedy obowiązek ten został zmniejszony do 100 punktów edukacyjnych.

Stanowisko Nr 9/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 roku w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 roku.W okresie, który rozpoczął się 6 listopada 2004 r. i zakończy się 5 listopada 2008 r. każdy lekarz i lekarz dentysta powinien uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 231 poz. 2326). Zgodnie ze Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 r. do pierwszego okresu rozliczeniowego zalicza się wszystkie właściwie udokumentowane punkty edukacyjne uzyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. po dniu 27 września 1997 r. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego z tego okresu będą rozliczane wg. punktacji określonej w załączniku nr 3 w/w rozporządzenia MZ.
W sytuacji gdy lekarz nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych, bądź liczbę godzin wynikającą za szczegółowego programu danego zdarzenia edukacyjnego należy przyjąć, że każdy dzień udziału w kursie medycznym lub kongresie naukowym oznacza 6 godzin szkolenia, czyli 6 punktów edukacyjnych, a każdy dzień udziału w zjeździe , konferencji lub sympozjum naukowym oznacza 5 godzin szkolenia, czyli 5 punktów edukacyjnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby punktów edukacyjnych uzyskanych z poszczególnych form kształcenia w danym okresie rozliczeniowym.
I tak np.:
- udział w krajowym lub zagranicznym kongresie , zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać max. 40 punktów
- udział w szkoleniu wewnętrznym max. 60 punktów (zarejestrowanym w LIL)
- udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe max. 100 punktów
- udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów max. 60 punktów
- przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 punktów
- indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego max. 10 punktów
Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Lubelskiej Izbie Lekarskiej „Indeks doskonalenia zawodowego” z wpisanymi chronologicznie rodzajami aktywności zawodowej, kserokopiami (poświadczonymi za zgodność z oryginałem) zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i faktur oraz zestawieniem zbiorczym wszystkich zdarzeń edukacyjnych (zgodnie z indeksem). Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone. Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie na podstawie którego będzie mógł uzyskać wpis do prawa wykonywania zawodu z adnotacją o dopełnieniu obowiązku zawodowego i liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych

 Wzór zestawienia zbiorczego Ewidencji Doskonalenia Zawodowego

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 15075
Data Autor Charakter