Przedmiot działalności izby lekarskiej

na podstawie Ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708). 

Art. 5

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

1) ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
2) sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
5) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
6) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub
w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
7) prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
9) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo
w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
13) integrowanie środowiska lekarskiego;
14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
16) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
17) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
20) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
21) współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm);
22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
23) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
24) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych
przepisach.