Prawo dla lekarzy

 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295 t.j.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2020 poz. 514 t.j.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 965 t.j.)

    1 lipca 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz. U. poz. 1213 z 2019r.), które określa szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, warunki prowadzenia na tych oddziałach segregacji medycznej, wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz wymagania dot. warunków technicznych a także minimalne wyposażenie, organizację i minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 

UWAGA ! Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby... (tzw "zwolnienia lekarskie") można wystawiać w tradycyjnej formie papierowej do dnia 30 listopada 2018 r. Natomiast od dnia 1 grudnia 2018r. zaświadczenia te muszą być wystawiane wyłacznie w postaci elektronicznej.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 poz. 1150)

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna to-

dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych dostępnych w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do elektronicznej dokumentacji medycznej zalicza się:


1. recepty (elektroniczna forma recept obowiązuje od 8 stycznia 2020r. poza wyjątkami określonymi w przepisie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2019r. poz. 499 t.j.)

2. dokumentację, której rodzaje określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. 2018r. poz. 941) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. 2019r. poz. 2029 t. j.) :

- informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) ( elektroniczna forma obowiązuje od 2 czerwca 2018r.)
- informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

(elektroniczna forma obowiązuje od 2 czerwca 2019r.)
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (elektroniczna forma obwiązuje od 2 czerwca 2018r.)
- wyniki badań laboratoryjnych z opisem (elektroniczna forma będzie obowiązywać od 25 kwietnia 2021r.)
- opis badań diagnostycznych innych niż wskazane wyżej (elektroniczna forma będzie obowiązywać od 25 kwietnia 2020r.)


3. skierowania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM) (Dz. U. 2019 r. poz 71) na:

    1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*

    2) badania :
      a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,

      b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,

      c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,

      d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,

      e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne *


    3) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*

-*elektroniczna forma obowiązuje od 18 kwietnia 2019r.

Opracowała r.p. Alicja Lemieszek

 

Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia na nowych zasadach – od 1 czerwca 2019r.

- na podstawie regulacji zawartej w ustawie z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

- Dz. U. z 2019 r. poz.399 ( m.in.: scentralizowanie służb kontrolnych, ujednolicenie procedury kontrolnej – stworzenie wysokokwalifikowanego korpusu kontrolnego, rozszerzenie zakresu kontroli i kompetencji kontrolerów, rezygnacja z protokołu kontroli, ustalenia kontroli zamieszczone będą w wystąpieniu pokontrolnym)

  

Nowe prawo medyczne

Wszystkie dokumenty (ustawy, rozporządzenia) dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/.

 

Opr. mec. Alicja Lemieszek, mec. Leszek Kubicz

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 3192
Data Autor Charakter