Prawo dla lekarzy

 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 2190 t.j.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617 t.j.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 nr 219 poz. 168 t.j.)

    1 lipca 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz. U. poz. 1213 z 2019r.), które określa szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, warunki prowadzenia na tych oddziałach segregacji medycznej, wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz wymagania dot. warunków technicznych a także minimalne wyposażenie, organizację i minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 

UWAGA ! Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby... (tzw "zwolnienia lekarskie") można wystawiać w tradycyjnej formie papierowej do dnia 30 listopada 2018 r. Natomiast od dnia 1 grudnia 2018r. zaświadczenia te muszą być wystawiane wyłacznie w postaci elektronicznej.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 poz. 1150)

 

Recepty i skierowania w postaci papierowej

1.  Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.  Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.  Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej * określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.

4.  Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. - w odniesieniu do recept;

b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. - w odniesieniu do skierowań;

c) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. - w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a.

 

* Elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią (zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 8 maja 2018 Dz.U.2018.941):


1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


 

Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia na nowych zasadach – od 1 czerwca 2019r.

- na podstawie regulacji zawartej w ustawie z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

- Dz. U. z 2019 r. poz.399 ( m.in.: scentralizowanie służb kontrolnych, ujednolicenie procedury kontrolnej – stworzenie wysokokwalifikowanego korpusu kontrolnego, rozszerzenie zakresu kontroli i kompetencji kontrolerów, rezygnacja z protokołu kontroli, ustalenia kontroli zamieszczone będą w wystąpieniu pokontrolnym)

  

Nowe prawo medyczne

Wszystkie dokumenty (ustawy, rozporządzenia) dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/.

 

 

 

 

 

 

Opr. mec. Alicja Lemieszek, mec. Leszek Kubicz

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 1319
Data Autor Charakter