Prawo dla lekarzy

 

  • Ustawa z dnia 18 marca 2022 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 633 t.j.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 t.j.)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2021 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021 poz. 1342 t.j.)

    1 lipca 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz. U. poz. 1213 z 2019r.), które określa szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, warunki prowadzenia na tych oddziałach segregacji medycznej, wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz wymagania dot. warunków technicznych a także minimalne wyposażenie, organizację i minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 

UWAGA ! Zaświadczenia lekarskie

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby... (tzw "zwolnienia lekarskie") można wystawiać w tradycyjnej formie papierowej do dnia 30 listopada 2018 r. Natomiast od dnia 1 grudnia 2018r. zaświadczenia te muszą być wystawiane wyłacznie w postaci elektronicznej.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2018 poz. 1150)

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1153).

 

Kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia na nowych zasadach – od 1 czerwca 2019r.

- na podstawie regulacji zawartej w ustawie z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

- Dz. U. z 2019 r. poz.399 ( m.in.: scentralizowanie służb kontrolnych, ujednolicenie procedury kontrolnej – stworzenie wysokokwalifikowanego korpusu kontrolnego, rozszerzenie zakresu kontroli i kompetencji kontrolerów, rezygnacja z protokołu kontroli, ustalenia kontroli zamieszczone będą w wystąpieniu pokontrolnym)

  

Nowe prawo medyczne

Wszystkie dokumenty (ustawy, rozporządzenia) dostępne są na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/.

 

Opr. mec. Alicja Lemieszek, mec. Leszek Kubicz