Prawo Wykonywania Zawodu

pokój: 308
tel: 81 536 04 85
tel: 81 536 04 81
e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Formalności związane z wydaniem prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie - Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.

Lubelska Izba Lekarska będąc użytkownikiem Systemu IMI jest odpowiedzialna za zapewnienie osobom, których dane są przetwarzane w systemie IMI odpowiednich gwarancji do dostępności oraz przejrzystości informacji związanych z ochroną danych osobowych. W sytuacji gdy dane osobowe lekarzy / lekarzy dentystów niezbędne do wymiany informacji przez System IMI uzyskiwane są bezpośrednio od osoby fizycznej, należy przekazać jej co najmniej następujące informacje (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przyjętą polityką ochrony danych osobowych):

 • powiadomienie, że uzyskiwane dane osobowe mogą być / będą przetwarzane w systemie IMI oraz cel ich przetwarzania;
 • nazwę i dane kontaktowe administratora danych (tj. zwyczajowo instytucji, która dane pozyskała od osoby);
 • kategorie odbiorców, którym dane mogą być ujawnione (tj. rodzaje instytucji współpracujących z innych państw członkowskich, np. poprzez ogólne ich określenie);
 • informację o prawie dostępu osoby do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią formularza dla lekarza/lekarza dentysty w związku z potrzebą przetwarzania danych osobowych w systemie IMI (wzór do pobrania).

Zmiany po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązujące od 18 stycznia 2017 r.

Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Oznacza to, że nie jest już wystarczającym dowodem znajomości języka polskiego złożenie oświadczenia przez obywatela Polski albo innego państwa członkowskiego UE - każda osoba, która ukończyła studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w innym języku niż język polski (a więc także studia na polskiej uczelni medycznej prowadzone w języku angielskim), bez względu na posiadane obywatelstwo, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu jest zobowiązana złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 250 zł - opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 67,50 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.

Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Okręgowe rady lekarskie mają obowiązek wysyłać za pośrednictwem systemu wymiany informacji IMI (System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym) tzw. ostrzeżenia dot. lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - lekarze / lekarze dentyści, którzy kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) /Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (od 2013 r. Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP-u / LDEp-u (LEK/LDEK). W związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty :
 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (pobierz druk wniosku)
 • miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 • stanie zdrowia
 • orzeczenie o podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Ważna Informacja

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską.Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
 • świadectwo złożenia:
  • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
  • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

- uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

Dodatkowo, jeżeli Lekarz uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski)
Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.


Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej - procedura nostryfikacji
 • kserokopia suplementu dyplomu wraz z oryginałem do wglądu oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawiane są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony lub dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy, Karta Polaka)
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ(pobierz druk oświadczenia)


Dodatkowo Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierającą opinie zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-1A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/ przystąpienia do testu umiejętności, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów” (pobierz druk wniosku)
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza/ lekarza dentysty
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub test umiejętności
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego pawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który odbył staż podyplomowy oraz złożył Lekarski Egzamin Państwowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) lub któremu Minister Zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w RP i który złożył LEP/LDEP (LEK/LDEK) lub odbył staż adaptacyjny lub złożył test umiejętności - okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • Posiadany dotychczas dokument - "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • “Karta stażu podyplomowego lekarza”, “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
 • świadectwo złożenia LEK-u/LDEK-u - pierwszy zdany pozytywnie, kopia dokumentu (oryginał do wglądu)
 • decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w RP
 • dokument potwierdzający odbycie stażu adaptacyjnego lub złożeniu testu umiejętności - wydane na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu, wpisania na listę członków oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji formalnych lekarza i przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-2A o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokument potwierdzający kwalifikacje formalne spełniający minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej
 • Dokument potwierdzający kwalifikacje formalne specjalisty,
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski - ogyginał do wglądu
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty, który stara się o wydanie nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza / lekarza dentystę na listę członków izby, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-6 o wpis na listę członków i do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza” “Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (pobierz druk wniosku)
 • dyplom lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym / zaświadczenie o ukończeniu praktyki lekarsko-dentystycznej
 • dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty (stomatologa)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty)
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty za granicą, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
 • dyplomy specjalizacji i tytułów naukowych - oryginały do wglądu
 • decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury - oryginały do wglądu
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)
Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty wydane do dnia 31.12.2016r., który złożył egzamin państwowy (LEP/LDEP, LEK/LDEK) okręgowa rada lekarska przyznaje PWZ w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-2B o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej dla lekarza cudzoziemca (pobierz druk wniosku)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dyplom lekarza / lekarza dentysty lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • nostryfikacja dyplomu - zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • “Kartę stażu podyplomowego lekarza”, “Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej
 • świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza / lekarza stomatologa LEP/LDEP (obowiązuje od dnia 01.10.2004r.) lub LEK/LDEK (obowiązuje od 2013 r.)
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego - egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
 • zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia kształcenia podyplomowego lub odbycia studiów w celu uzyskania stopnia naukowego.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-2C o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu określonym w art. 7 ust.1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • Kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • nostryfikacja dyplomu - zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską Wyższą Uczelnię Medyczną (obowiązuje po 24.04.2008 r.)
 • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • karta stażu podyplomowego lub decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu
 • świadectwo złożenia LEP/LDEP lub LEK/LDEK
 • zezwolenie Ministra Zdrowia na szkolenie podyplomowe / studia
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego - egzamin przeprowadza Naczelna Rada Lekarska
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - karta pobytu, wiza pobytowa (Multi 365), karta Polaka, pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • zezwolenie Ministra Zdrowia na odbycie specjalizacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach - dotyczy lekarzy posiadających wizę pobytową lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP,
 • dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych na odbycie określonego rodzaju studiów lub szkoleń
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu na obszarze RP i stara się o przyznanie prawa wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-2D o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • kopia dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza / lekarza dentysty
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty przez 3 kolejne lata w okresie 5 lat przed wydaniem zaświadczenia - wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej - wydaje właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • decyzja Ministra Zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny lub przystąpieniu do testu umiejętności
 • decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty
 • kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
 • orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) (pobierz druk orzeczenia)
 • dowód zmiany nazwiska - tylko w przypadku, gdy dokumenty wystawione są na inne nazwisko
 • wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego - egzamin przeprowadza Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-4A o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
 • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
 • dowód osobisty
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego
 • Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 • orzeczenie o stanie zdrowia (pobierz druk wniosku)

-po stażu podyplomowym

Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem.Wymagane dokumenty:
  • Wniosek W-4 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem (pobierz druk wniosku)
  • decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego
  • dowód osobisty
  • “Prawo wykonywania zawodu lekarza” / ”Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • orzeczenie o stanie zdrowia(pobierz druk wniosku)

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz kserokopie tych dokumentów

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (prawo przyznawane w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Wynagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu – W-2F (wzór do pobrania)
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów wraz z Suplementem do Dyplomu określającym przebieg i czas trwania studiów
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli taki tytuł posiada
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (wyłącznie na wzorze izbowym załączonym obok) (pobierz druk orzeczenia)
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód ( promesa zatrudnienia)
 8. Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza
 9. Dokumenty określające przebieg i czas pracy lekarza / lekarza dentysty w kraju, w którym wykonywał zawód (książeczka pracy)
 10. Dokument tożsamości (paszport)
 11. Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 12. Dokument potwierdzający prawo pobytu na obszarze RP (wiza, karta pobytu)
 13. Oświadczenie RODO – (pobierz druk oświadczenia)

UWAGI

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz kserokopie tych dokumentów

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym – W-2E (wzór do pobrania)
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza na określony z zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym - decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille wraz z Suplementem do Dyplomu określającym przebieg i czas trwania studiów
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierającego apostille
 5. Oświadczenie o znajomości znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie powierzonego zakresu czynności
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (wyłącznie na wzorze izbowym załączonym obok) (pobierz druk orzeczenia)
 7. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 8. Zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny- zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 9. Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu leczniczego o którym mowa w pkt. 7
 10. Dokumenty określające przebieg i czas pracy zawodowej w kraju, w którym lekarz/ lekarz dentysta wykonywał zawód (książeczka pracy)
 11. Dokument tożsamości (paszport)
 12. Aktualne zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu)
 13. Dokument potwierdzający prawo pobytu na obszarze RP (wiza, karta pobytu)
 14. Oświadczenie RODO – (pobierz druk oświadczenia)

UWAGI

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zarówno wniosek jak i w/w dokumenty mogą zostać dostarczone pocztą tradycyjną w formie kopii notarialnie potwierdzonych za zgodność z oryginałem


- Na wniosek lekarza / lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lub prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej.
- Dane osobowe i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem.
- Na podstawie zawiadomienia o przyjęciu lekarza do izby skreśla się go z listy członków izby z której się przeniósł

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek W-3 o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (pobierz druk wniosku)
 • "Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty" lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty" wydane w celu odbycia stażu podyplomowego lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ wydane do dnia 31.12.2016r. lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane do dnia 31.12.2016r.
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty są wystawione na inne nazwiska)
 • świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)
 • klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ (pobierz druk oświadczenia)

Postępowanie dotyczy lekarza / lekarza dentysty , który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie oświadczenia stanowi podstawę do zmiany numeru rejestraycjnego i wpisania informacji do okręgowego rejestru oraz dokonania wpisu urzędowego w dokumencie prawo wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty :
 • oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza „ / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

- Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu Komisja ds. Wykonywania Zawodu
przekazuje całość dokumentacji Komisji Kształcenia Medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsca odbywania przeszkolenia.
- Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - z określeniem trybu, programu, czasu i miejsca odbywania stażu adaptacyjnego.
- Po odbyciu przeszkolenia okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o stwierdzeniu odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
- Wpisanie do rejestru informacji o podjęciu wykonywania zawodu oraz wpisanie w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim wniosku adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty:
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
Zwolnienie z odbycia przeszkolenia:
 • lekarz/ lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu, który przez okres dłuższy niż 5 lat, nie wykonuje zawodu a zamierza podjąć jego wykonywanie ma obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze jego wykonywania
 • zgodnie z art. 10 ust. 3 a ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz jest zwolniony z odbycia przeszkolenia, pod warunkiem, że przez pierwsze trzy miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
 • lekarz zwolniony z odbycia przeszkolenia zobowiązany jest zawiadomić okręgową radę lekarską, o tym zamiarze ze wskazaniem daty podjęcia wykonywania zawodu oraz imienia , nazwiska, numer prawa wykonywania zawodu oraz specjalizacji lub tytuł specjalisty osoby, pod nadzorem której ma wykonywać zawód przez pierwsze trzy miesiące.
 • zawiadomienie następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 20a do Regulaminu - pobierz druk oświadczenia

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu. Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum.

Wymagane dokumenty:
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • „Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
Lekarze wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje odpowiednie zaświadczenia wyłącznie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiejna podstawie złożonego wniosku, odpowiednich dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ciągu ostatnich 5lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)) oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską. Okręgowa rada lekarska wydaje zaświadczenia w oparciu o obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, które reguluje Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

- informacja o przetwarzaniu danych w systemie IMI: (pobierz druk)
- oświadczenie o niekaralności (pobierz druk oświadczenia)
- klauzula informacyjna RODO (pobierz druk oświadczenia)
- potwierdzenie opłaty. W 2024 roku za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r): Od dnia 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 127,26 zł. Od dnia 01 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 129 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Lubelskiej Izby Lekarskiej lub na rachunek bankowy nr 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001 ->rozwińLekarze:
Szczegóły dostępne na stronach

Ośrodka Uznawania Kwalifikacji NIL

- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej tzw. podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu,
- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie specjalizacji lekarskich,
- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie tzw. ogólnej praktyki medycznej,
- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji, które lekarz uzyskał poza obszarem Unii Europejskiej,
- zaświadczenia związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
- zaświadczenia związane z czasowym wykonywaniem zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.


Lekarze dentyści:
Szczegóły dostępne na stronach

Ośrodka Uznawania Kwalifikacji NIL

- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej tzw. podstawowych kwalifikacji do wykonywania zawodu,
- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji w zakresie specjalizacji lekarsko-dentystycznych,
- zaświadczenia związane z uznawaniem w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji, które lekarz uzyskał poza obszarem Unii Europejskiej,
- zaświadczenia związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
- zaświadczenia związane z czasowym wykonywaniem zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
- zaświadczenia potwierdzające równoważność tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty.


Uwaga. Od dnia 8 sierpnia 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura prowadzona jest przez Naczelną Izbę Lekarską (kontakt: sekretariat@hipokrates.org)


Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) lekarz, lekarz dentysta obowiązany jest, w terminie 30 dni, do zawiadomienia okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o:

 • zmianach dotyczących imion i nazwiska (potrzebne dokumenty:odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzja o zmianie nazwiska oraz prawo wykonywania zawodu - oryginał)
 • zmianie obywatelstwa ( uzyskanie lub utrata obywatelstwa polskiego, potrzebne dokumenty:w przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego - decyzja o nadaniu obywatelstwa, dowód osobisty, 2 zdjęcia)
 • uzyskaniu specjalizacji, stopnia, tytułu naukowego (potrzebne dokumenty: dokument poświadczający uzyskanie specjalizacji, stopnia lub tytułu naukowego oraz prawo wykonywania zawodu -oryginał)
 • zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
 • zmianie adresu do korespondencji
 • zmianie miejsca zatrudnienia z podaniem informacji o nazwie i adresie miejsca pracy, okresu, formy zatrudnienia i stanowiska - potrzebne dokumenty :kopia umowy o pracę oraz aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie, stanowisko oraz wymiar czasu pracy, a po zakończeniu zatrudnienia świadectwo pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej - kserokopia umowy oraz zaświadczenie o realizowaniu bądź wykonaniu tej umowy,
 • rozpoczęciu prowadzenia indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej ( obowiązkowy wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - wpisu dokonuje okręgowa izba lekarska na terenie której lekarz/ lekarz dentysta zamierza prowadzić praktykę)
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz druk oświadczenia)
 • podjęciu wykonywania zawodu (pobierz druk oświadczenia)
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu (pobierz druk oswiadczenia)
 • przyznaniu emerytury lub renty przedkładając stosowny dokument (decyzja ZUS bądź aktualna legitymacja emeryta/rencisty),
 • wykonywaniu zawodu w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
 • ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza / lekarza dentysty
 • zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty


Lekarz, lekarz dentysta, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.Dz.z 2018r. poz.168)

Powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (dla członków innych izb)

Pobierz druk powiadomienia (pdf)