Status prawny

Samorzad Lekarski, jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom tej ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie. Ich organizacja, sposób działania i kompetencje wynikają z następujących aktów prawnych:

Art.  2. Ustawy o izbach lekarskich

1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

4. Okręgową izbę lekarską i Wojskową Izbę Lekarską stanowią lekarze wpisani na odpowiednią listę członków.

5. Naczelną Izbę Lekarską tworzą członkowie jej organów.

 

 - USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2020.)

 - USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731).

 - USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260.)

 

Kodeks Etyki Lekarskiej