Staż podyplomowy

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego (pdf)


                                                                                                              STAŻ PODYPLOMOWY

  

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 poz. 377)

                                                                                                                            I.

Absolwenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

1. wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Lublinie, dostępny pod adresem: https://lublin.izba-lekarska.com/imsta/ - wniosek należy wypełnić on-line do 28.07.2023r. , wydrukować i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji Kształcenia Medycznego najpóźniej do 31 lipca 2023r. do godziny 15:00

2. kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce),

3. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – oryginał dokumentu do wglądu,

4. w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.


REKOMENDACJE:

1. autorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem opublikowanej w czasopiśmie, aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

2.  współautorstwo jeżeli lekarz w trakcie studiów był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej

3.  działalności pożytku publicznego lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. Zaświadczenie -wzór

Wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Wykaz

4.  zgoda na odbycie stażu – dotyczy LEKARZY DENTYSTÓW ubiegających się o staż w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy dentystów. Zgoda na odbycie stażu - wzór

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu

                                                                                                                          II.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia staży dla lekarzy i lekarzy dentystów

                                                                                                                         III.

 

W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

                                                                                                                         IV.

Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

                                                                                                      KURSY W TRAKCIE STAŻU

UWAGA

Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów sa w trakcie przygotowań.

 

Na kurs można się zapisać poprzez wypełnienie formularza znajdujacego się pod tym adresem.

Liczba miejsc na każdy z kursów jest ograniczona.. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy stażysta może zapisać się tylko na jeden termin!!!

Dokumenty do pobrania:

Klauzula na temat zasad przetwarzania danych osobowych stażystów - lekarzy i lakrzy denstyów przez Marszałka Województwa Lubelskiego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1569109

                                                                  System Monitorowania Kształcenia (SMK)


W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników

Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.


W celu uzyskania uwierzytelnienia przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie

należy:

1. założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

2. po zalogowaniu się do SMK, należy wypełnić wniosek o modyfikację uprawnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia.


WAŻNE!! Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest

jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK lub PES. Tym samym po

uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień

w roli „Absolwenta” lub „Lekarza, czy lekarza dentysty”, kolejnym krokiem jest

złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK, lub wniosku o

przystąpienie do PES.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK,

należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19239, czynną w

godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

  1. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca