Struktura organizacyjna izby lekarskiej

na podstawie Ustawy o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r nr. 219, poz. 1708)

 

Art. 21
Organami okręgowej izby lekarskiej są: 1) okręgowy zjazd lekarzy, 2) okręgowa rada lekarska, 3) okręgowa komisja rewizyjna, 4) okręgowy sąd lekarski, 5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

 

Art. 14, 22-24
1. W okręgowym zjeździe lekarzy uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej. 2. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. 3. Mandat delegata trwa 4 lata.

 

Art. 25-26
Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy. W skład okręgowej rady lekarskiej wchodzą prezes okręgowej rady lekarskiej i jej członkowie wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium.

 

Art. 29
Okręgowa komisja rewizyjna: 1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby; 2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy; 3) przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

 

Art. 30
Okręgowy sąd lekarski: 1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; 2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie; 3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

 

Art. 31
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej: 1) wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. 2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi; 3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.