Ubezpieczenia OC lekarzy w 2022 roku

POLISY OC:
Tadeusz Lewczuk
Telefon: 507 191 595
e-mail: biuro@lewczuk.biz

Zwroty z tytułu ubezpieczeń:
pokój: 304
tel: 81 536 04 71
e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY DLA CZŁONKÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Lubelska Izba Lekarska przygotowała program ubezpieczeń na 2022 rok.

1. Ergo Hestia - Pełna treść Programu (pdf)

2. Ergo Hestia - Dodatkowe 10% zniżki dla każdego lekarza - członka LIL 

3. Ergo Hestia - Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym (pdf) 

4. Ergo Hestia - Klauzula Reklamacyjna (pdf) 

5. Dofinansowanie ubezpieczeń przez zwrot części składki 

 

 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

dotyczy wyłacznie lekarzy wykonujących zawód w DOWOLNEJ FORMIE PRAKTYKI PRYWATNEJ LUB GRUPOWEJ  

1. Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń

3. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej:

a) lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;

b) lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca

c) lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.

4. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II.

5. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej składce.

6. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka z zastrzeżeniem ust. 4.

7. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.

8. Składka roczna:

a) lekarze III grupy ryzyka – 400 PLN

b) lekarze II grupy ryzyka – 190 PLN

c) lekarze I grupy ryzyka – 80 PLN

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o klauzulę Ochrony Prawnej Ubezpieczonego w treści jak niżej:

Suma ubezpieczenia Ochrony Prawnej – 50 000 PLN

OP – składka: 35 pln

9.Istnieje możliwość wykupienia  klauzuli  ochrony prawnej  na dodatkową sumę

Sublimit /składka zgodnie z poniższą tabelą

Sublimit w PLN /osoba Skłądka roczna w PLN / osoba
50 000 70
100 000 130

Treść klauzuli jest dodstępna w pełnej treści programu (pdf).

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD LEKARZA

Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24.09.2018r (OC/OW033/1809).

W powyższych OWU zmienia się definicję wypadku zawartą w par.4 punkt 11  na czynność zawodową, co powoduje zmianę czasowego zakresu ochrony w OWU określonego w par. 5 ust.2 z triggera loss occurrance na trigger act committed.

Wyjaśnienie: Oznacza to, że Ergo Hestia obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie będące następstwem uchybień przy wykonywaniu zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonego  do których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie z tego tytułu (z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń).

1. W zakresie niniejszego programu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rażące niedbalstwo.

2. Zakres jest rozszerzony o szkody na osobie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba.

3. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z przekroczeniem terminu świadczeń medycznych, spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej: sublimit 25 000 PLN/osoba.

4. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie w związku z używaniem aparatury medycznej lub technicznej: sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osobę.

5. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej.

6. Zakres jest rozszerzony o szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego.

7. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów: sublimit: 1 000 PLN/osoba.

8. Zakres jest rozszerzony o szkody w mieniu i na osobie powstałe w następstwie zabiegów medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej.

9. W odniesieniu do rozszerzenia o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej /chirurgii plastycznej jeżeli nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia - sublimit maksymalny (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia/osoba.

10. Ubezpieczenie dobrowolne jest zawierane w dwóch wariantach:

a) Wariant I dotyczy w szczególności ubezpieczonych pozostających w stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, wykonujących zawód na podstawie zlecenia lub umowy o dzieło oraz nie wykonujących zawodu.

b) Wariant II dotyczy w szczególności ubezpieczonych wykonujących zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. W ramach wariantu II - STU ERGO HESTIA S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  w zakresie:

- nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,

- objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe)

11. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej określonej w ust. 10 lit. b jest zawarcie z STU ERGO HESTIA S.A.. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

12. Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza:

a) lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chirurgia dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia;

b) lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca

c) lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w pkt a. lub pkt b.

13. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej nalicza się składkę przewidzianą dla II grupy ryzyka.

14. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz posiada dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy ryzyka decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie ryzyka o najwyższej składce.

15. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 13.

16. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy ryzyka decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.

17. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki oraz składka roczna:

a. I GRUPA RYZYKA

Suma gwarancyjna 50 000 PLN – składka 38 PLN
Suma gwarancyjna 100 000 PLN – składka 50 PLN
Suma gwarancyjna 200 000 PLN – składka 73 PLN
Suma gwarancyjna 300 000 PLN – składka 86 PLN
Suma gwarancyjna 400 000 PLN – składka 99 PLN
Suma gwarancyjna 500 000 PLN – składka 110 PLN
Suma gwarancyjna 600 000 PLN – składka 120 PLN
Suma gwarancyjna 800 000 PLN – składka 135 PLN
Suma gwarancyjna 1 000 000 PLN – składka 150 PLN
Suma gwarancyjna 1 200 000 PLN – składka 177 PLN
Suma gwarancyjna 1 500 000 PLN – składka 220 PLN
Suma gwarancyjna 2 000 000 PLN - składka 320 PLN
Suma gwarancyjna 3 000 000 PLN - składka 410 PLN

b. II GRUPA RYZYKA

Suma gwarancyjna 50 000 PLN – składka 76 PLN
Suma gwarancyjna 100 000 PLN – składka 100 PLN
Suma gwarancyjna 200 000 PLN – składka 150 PLN
Suma gwarancyjna 300 000 PLN – składka 175 PLN
Suma gwarancyjna 400 000 PLN – składka 200 PLN
Suma gwarancyjna 500 000 PLN – składka 225 PLN
Suma gwarancyjna 600 000 PLN – składka 240 PLN
Suma gwarancyjna 800 000 PLN – składka 270 PLN
Suma gwarancyjna 1 000 000 PLN – składka 300 PLN
Suma gwarancyjna 1 200 000 PLN – składka 360 PLN
Suma gwarancyjna 1 500 000 PLN – składka 450 PLN
Suma gwarancyjna 2 000 000 PLN - składka 650 PLN
Suma gwarancyjna 3 000 000 PLN - składka 760 PLN

c. III GRUPA RYZYKA

Suma gwarancyjna 50 000 PLN – składka 160 PLN
Suma gwarancyjna 100 000 PLN – składka 210 PLN
Suma gwarancyjna 200 000 PLN – składka 310 PLN
Suma gwarancyjna 300 000 PLN – składka 370 PLN
Suma gwarancyjna 400 000 PLN – składka 415 PLN
Suma gwarancyjna 500 000 PLN – składka 460 PLN
Suma gwarancyjna 600 000 PLN – składka 490 PLN
Suma gwarancyjna 800 000 PLN – składka 560 PLN
Suma gwarancyjna 1 000 000 PLN – składka 630 PLN
Suma gwarancyjna 1 200 000 PLN – składka 750 PLN
Suma gwarancyjna 1 500 000 PLN – składka 950 PLN
Suma gwarancyjna 2 000 000 PLN - składka 1 300 PLN
Suma gwarancyjna 3 000 000 PLN - składka 1 680 PLN


18. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek zabiegów medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej stosowanej w celach estetycznych ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w ust.17.

 

19. W odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego istnieje możliwość wykupienia klauzuli  ochrony prawnej. Sublimit /składka zgodnie z poniższą tabelą

Sublimit w PLN / osoba Skłądka roczna w PLN / osoba
50 000 70
100 000 130
150 000 200Treść klauzuli jest dodstępna w pełnej treści programu (pdf).

 ZAKRES I CEL UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Lubelska Izba Lekarska udostępnia STU ERGO HESTIA S.A. następujące dane lekarzy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny (kod, poczta, ulica, numer domu i lokalu), PESEL, regon, specjalizację lekarską, numer prawa wykonywania zawodu.
  2. Dane przekazywane są ze względu na konieczność:
    a. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
    b. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia dobrowolnego osoby wykonującej zawód lekarza.

 

 W przypadku zapłaty składki rocznej polisa będzie wystawiona na 12 m-cy - dotyczy ubezpieczeń zawieranych w okresie 02.01.2022 - 30.12.2022

 

Obowiązuje zasada: jedno ubezpieczenie - jeden przelew.
Prosimy nie składać przelewów zbiorczych, w szczególności za dwie lub więcej osób, gdyż utrudnia to identyfikację ubezpieczonych oraz rozksięgowanie zapłaconych składek.

 

W przypadku wypełniania formularza jako osoba prowadząca praktykę lekarską pole "Numer księgi rejestrowej praktyki lekarskiej" należy uzupełnić numerem księgi rejestrowej dostępnym pod tym linkiem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl//RPZ/SearchEx?institutionType=L  należy użyć wyszukiwarki i podać tylko i wyłącznie numer prawa wykonywania zawodu, na samym dole wybrać przycisk szukaj, a numer księgi wyświetli się jako ciąg cyfr 000000XXXXXX (tylko 12 cyfrowa liczba przed myślnikiem), w razie wątpliwości dotyczących numeru księgi tel. 81 536-04-52.

 

Prosimy zgłaszać zmiany adresów korespondencyjnych do rejestru lekarzy LIL gdyż potwierdzenia zawartych ubezpieczeń będą wysłane na adresy z rejestru członków LIL.

 

Zamów polisę ubezpieczeniową na 2022 rok!
* Pola obramowane na czerwono są obowiązkowe. Należy je prawidłowo wypełnić.
Maksymalnie do 31-12-2022 r.

Aby wypełnić formularz należy wejść na stronę na komputerze.

Data wytworzenia: 2020-12-07
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2020-12-07
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 16517
Data Autor Charakter