UCHWAŁA Nr 4/2010
XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 27 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2010


Na podstawie art. 24 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn nr 3/2003 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1
XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala Budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2010, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 4.166.000,00 zł, koszty na kwotę 3.913.540,00 zł, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2

Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.