Zwrot z tytułu części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2023


pokój: 304
tel: 81 536 04 79
e-mail: szczepienia@oil.lublin.pl


Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2023 poprzez zwrot 90 % poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 300 zł rocznie na jednego członka LIL.


Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty szczepienia w 2023 roku

FORMULARZ WNIOSKU

Wnioski w preferowanej formie elektronicznej można składać najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku ewentualnie w formie papierowej w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

UWAGA!

Czas na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia zaszczepienia.

(ust. 13 regulaminu "Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie go w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia zaszczepienia z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu do rozliczeń tj. 31.01. kolejnego roku.")


Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą Państwo w uchwale i regulaminie zespołu ds. szczepień:

- uchwała nr 44/2022/9/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2023

- regulamin zespołu ds. szczepień

- wniosek w formie papierowej (wersja do wydruku - PDF)