UCHWAŁA Nr 3/2010
XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 27 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej
za rok 2009 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 


Na podstawie art.24 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708)

§1

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej :
1. zatwierdza sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2009, na które składa się:

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 11.094.190,85 zł,
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 6.712,29zł

2. przeznacza nadwyżkę bilansową za rok 2009 w kwocie 6.712,29 zł na fundusz statutowy Lubelskiej Izby Lekarskiej

§ 2

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji
Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.