UCHWAŁA Nr 4/2015
Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 21 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 
 

Na podstawie art.24 pkt 4 w związku z art. 29 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia :

§1

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę  14.253.015,91 zł
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie 767.516,30 zł

2. przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 767.516,30 zł na fundusz własny.
 

§ 2
 
XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 
 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Przewodniczący Zjazdu

Leszek Buk

 

Zastępca Przewodniczącego

Franciszka Barwińska-Altmajer

 

Zastępca Przewodniczącego

Jan Hałabuda

Sekretarz Zjazdu

Anna Hemerling

 

 

Zastępca Sekretarza Zjazdu

Tomasz Masiak

 

 
Załącznik - materialy finansowe (pdf)