UCHWAŁA Nr 7/2018

 

XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 24 marca 2018r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017
i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

 


Na podstawie art.24 pkt 4 w związku z art. 29 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanawia:

 

§1

 1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:
a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.371.701,55 zł
b) rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1.278.281,64 zł
2. przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1.200.00,00 zł na fundusz własny
78.281,64 zł na fundusz pomocowy.

 


§ 2

 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 

§3

 Na podstawie art. 3 ust. 1c oraz ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) w związku ze spełnieniem warunków określonych w pkt b) i c) wyżej powołanego przepisu art. 3 ust.1c - XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej nadaje Lubelskiej Izbie Lekarskiej status małej jednostki co pozwala na korzystanie z uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w przepisach: art. 46 ust. 5 pkt.5, art.47 ust. 4 pkt.5, art.48 ust. 4, art. 48a ust.4, art. 48b ust.5 powołanej wyżej ustawy.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zjazdu

 Barszczewski Andrzej

 

 Zastępca Przewodniczącego

 Dudko Ewa

 

Zastępca Przewodniczącego

 Barwińska-Altmajer Franciszka

 

Sekretarz Zjazdu

 Barszczewska Barbara

 

  Sekretarz Zjazdu

 Kiszczak-Bochyńska Ewa

 

 

Załącznik - Sprawozdanie Finansowe i Budżet(pdf)