UCHWAŁA Nr 8/2018

 

XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
z dnia 24 marca 2018r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018

 


Na podstawie art. 24 pkt 2) ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn nr 3/2003 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

 


§1

 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 6.829.500,00 zł, koszty na kwotę 6.819.020,00 , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 


§2

Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.

 


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Zjazdu

 Barszczewski Andrzej

 

 Zastępca Przewodniczącego

 Dudko Ewa

 

Zastępca Przewodniczącego

 Barwińska-Altmajer Franciszka

 

Sekretarz Zjazdu

 Barszczewska Barbara

 

  Sekretarz Zjazdu

 Kiszczak-Bochyńska Ewa

 

 

Załącznik - Sprawozdanie Finansowe i Budżet(pdf)