UCHWAŁA Nr 137/2021/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 8 grudnia 2021 r.

 

w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c.
na rok 2022 z tytułu prowadzenia przez lekarzy

i lekarzy dentystów praktyki zawodowej członków Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t.: Dz. U. 2021 poz. 1342) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2095) Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie postanowiła, co następuje:

 

§ 1 

 1. Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania poprzez zwrot części składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia o.c. na rok 2022 swoim członkom t.j. lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym ten zawód w formie praktyki zawodowej - w wysokości 90 % kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez Lubelską Izbę Lekarską w ramach umowy w tym zakresie z STU Ergo Hestia S.A., a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka w sposób następujący:

 

 1. w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia OC w wysokości 80,00zł – należny zwrot w wysokości 72,00 zł

 2. w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia OC w wysokości 190,00 zł – należny zwrot w wysokości 171,00 zł

 3. w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia OC w wysokości 400,00 zł – należny zwrot w wysokości 360,00 zł. 

 

 1. Prawo do zwrotu części składki ubezpieczenia OC posiadają lekarze, lekarze dentyści zobowiązani do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia praktyki zawodowej - niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu określonych niniejszą uchwałą.

 

 1. Lekarz, lekarz dentysta może skorzystać ze zwrotu, o którym mowa w ust. 1
  – tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2022 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.  

 2. Zwrot określony w ust. 1 nie dotyczy części składki opłaconej z tytułu ochrony prawnej.

 

§ 2

Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania poniesionej na ubezpieczenie o.c. składki może być zrealizowane w stosunku do lekarza, lekarza dentysty według następujących zasad:

 1. wyłącznie na podstawie wniosku lekarza, lekarza dentysty złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

 2. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku):

 1. dowodu wpłaty składki w pełnej wysokości na rzecz ubezpieczyciela w przypadkach wymienionych w §1 ust.1

 2. polisy ubezpieczeniowej na rok 2021 w przypadkach wymienionych w § 1 ust. 2

 1. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej na rzecz samorządu lekarskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik- wzór wniosku.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk