UCHWAŁA Nr 138/2021/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 8 grudnia 2021 r.

 w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2022 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t.: Dz. U. 2021 poz. 1342) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2095) w związku z uchwałą nr 137/2021/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o. c. na rok 2022 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie postanowiła, co następuje:

 

§ 1

 1. Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania, poprzez zwrot, części składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia OC na rok 2022 swoim członkom - w wysokości 90 % kwoty wynikającej ze stawek zawartych w wyżej powołanej uchwale, w której kwota zwrotu wynosi:

  a) w I grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 72,00 zł
  b) w II grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 171,00 zł
  c) w III grupie ryzyka – należny zwrot w wysokości 360,00 zł.

 2. Prawo do zwrotu części składki dobrowolnego ubezpieczenia OC posiadają lekarze, lekarze dentyści:
  a) nie korzystający w 2022 roku ze zwrotu składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
  b) objęci ubezpieczeniem dobrowolnym OC niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela
  c) według zasad i do wysokości stawek zwrotu określonych niniejszą uchwałą.

 3. Lekarz, lekarz dentysta może skorzystać ze zwrotu, o którym mowa w ust. 1 – tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2022r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

 

§ 2

Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania poniesionej na ubezpieczenie dobrowolne OC składki może być zrealizowane w stosunku do lekarza, lekarza dentysty według następujących zasad:

 1. wyłącznie na podstawie wniosku lekarza, lekarza dentysty złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,

 2. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku) polisy ubezpieczenia dobrowolnego na rok 2022,

 3. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej  na rzecz samorządu lekarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik- wzór wniosku.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Monika Bojarska Łoś
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Leszek Buk