Uchwała Nr 4 / 2009

XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21 marca 2009 r.


  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2008

i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Dz.U. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz.U. Nr 28, poz.152, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Dz.U. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Dz.U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1


XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej:


1/ zatwierdza sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2008 na które składa się:

a/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.714.362,45 zł

b/ rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie

409.143,10 zł

- stanowiące załączniki do uchwały.


2/ przeznacza wygospodarowaną nadwyżkę bilansową za rok 2008 na Fundusz Statutowy

Lubelskiej Izby Lekarskiej.


§ 2


XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2008.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zjazdu
Janusz Spustek

Sekretarz Zjazdu
Danuta Gieryng