Uchwała Nr 8/2009

XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

z dnia 21 marca 2009 r.
  • w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2009    Na podstawie art. 23 pkt. 2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Dz.U. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Dz.U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz.U. Nr 28, poz.152, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Dz.U. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Dz.U.153, poz. 1271 i Dz.U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn Nr 3/2003 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1


XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej uchwala budżet Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2009, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę 4.015.500.- zł, koszty na kwotę 3.915.000.- zł, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę Lekarską do ewentualnego przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu w ramach posiadanych środków finansowych.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zjazdu
Janusz Spustek

Sekretarz Zjazdu
Danuta Gieryng