Składki członkowskie

pokój: 3 (parter)
tel: 81 536 04 54
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

poniedziałek : od 8:00 do 15:00
wtorek : od 8:00 do 15:00
środa : od 11:00 do 15:00
czwartek : od 8:00 do 15:00
piątek : od 8:00 do 15:00

Saldo składek członkowskich można również sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej. Pełna treść uchwały : uchwała_27-14-VII_w_sprawie_wysokoci_skadki_czonkowskiej.pdf

Wysokość obowiązkowych składek członkowskich :

Uchwała ustala wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Składkę w wysokości 60 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Lublinie, w tym :

- uzyskujący przychody z innych źródeł (nie pracujący w zawodzie, ale posiadający prawo wykonywania zawodu),
- uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 75 roku życia.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta :

a) ukończył 75 lat,
b) został skreślony z rejestru członków Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ( zrzekł się prawa wykonywania zawodu lub został przeniesiony do innej izby lekarskiej ), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło skreślenie,
c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ( https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/ ), z wyłączeniem renty lub emerytury. Zwolnienie ma charakter czasowy. Przysługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na okres nieosiągania przychodów ( poza rentą lub emeryturą ). Nie ma zwolnień ze składek członkowskich wstecz.

O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przychodów lekarz lub lekarz dentysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej od następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich na czas określony podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w formie uchwały. Skarbnikiem ORL w Lublinie jest dr n. med. Barbara Hasiec.

W przypadku wystąpienia zaległości składkowych, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz lub lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie, które będzie zawierało :

  • wysokość zaległości
  • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 12 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Informacja dla lekarzy z prywatną praktyką o możliwości rozliczania obowiązkowych składek członkowskich. 

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości rozliczenia obowiązkowych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej, zamieszczamy stosowną informację na ten temat :

Link do artykułu

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie nie ma możliwości wystawiania faktur VAT w związku z obowiązkowymi składkami członkowskimi. Wynika to z faktu iż należności z tytułu składek nie są transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokumenty do pobrania :

Zwracamy się z prośbą o poprawne wypełnianie wniosku tj. wpisywanie w polu "do" (okres zwolnienia - rok i miesiąc) konkretnej daty. Niekompletne i niepoprawnie wypełnione wnioski oraz oświadczenia będą odsyłane do poprawienia.

Podanie - prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki (pdf)

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Zawiadomienie o osiągnięciu przychodów (pdf)

 

 

Data wytworzenia: 2014-12-02
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2014-12-02
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 19355
Data Autor Charakter