Składki członkowskie

pokój: 3 (parter)
tel: 81 536 04 54
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Saldo składek członkowskich można również sprawdzić wysyłając zapytanie na adres e-mail : skladki@oil.lublin.pl

 

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.


Pełna treść uchwały: uchwała_27-14-VII_w_sprawie_wysokoci_skadki_czonkowskiej.pdf

Formalności związane z obowiązkowymi składkami członkowskimi lekarza / lekarza dentysty można zrealizować w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Skarbnikiem ORL w Lublinie jest dr n. med. Barbara Hasiec.

1. Uchwała z dniem 1 stycznia 2015 r. ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

2. Lekarz / lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz :

a) ukończył 75 lat - zwolnienie obligatoryjne na czas nieokreślony,
b) został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej,
c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/rozdzial-2-zrodla-przychodow/1478/), z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Decyzję w sprawie zwolnienia z opłacania składek członkowskich na czas określony podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w formie uchwały. 

4. Lekarz / lekarz dentysta, który przed wejściem w życie uchwały ( tzn. przed styczniem 2015 r. ), miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lubelska Izba Lekarska informuje, iż nie ma ustawowego obowiązku wysyłania do członków samorządu lekarskiego wezwań do zapłaty zaległych składek członkowskich. Obowiązek opłacania składek członkowskich dotyczy członków samorządu, zaś Izba jest jedynie zobligowana do prowadzenia ewidencji składek członkowskich.

Lubelska Izba Lekarska informuje, iż lekarze/lekarze dentyści, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z prawem do pobierania zasiłku nie są zwolnione z opłacania obowiązkowych składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego.

Lubelska Izba Lekarska informuje, iż lekarze oraz lekarze dentyści, którzy przeszli teraz na emeryturę lub rentę nie mogą mieć obniżonej składki do 10 zł miesięcznie. Wynika to z faktu że obowiązująca obecnie Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 roku nie przewiduje możliwości obniżania składek członkowskich lekarzowi/lekarzowi dentyście, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. W związku z tym lekarze emeryci i renciści, którzy osiągają jakiekolwiek przychody - poza rentą lub emeryturą, są zobowiązani do opłacania obowiązkowych składek członkowskich w wysokości 60 zł miesięcznie.

W przypadku wystąpienia zaległości, istnieje możliwość rozłożenia ich na raty.

Lekarz/lekarz dentysta musi wystąpić z pismem do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, które będzie zawierało:

  • wysokość zaległości
  • wskazanie ilości rat jaką lekarz/lekarz dentysta jest w stanie spłacać (maksymalnie 12 rat)

Następnie sprawa zostaje skierowana do rozpatrzenia przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Informacja dla lekarzy z prywatną praktyką o możliwości rozliczania obowiązkowych składek członkowskich. 

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości rozliczenia obowiązkowych składek członkowskich na rzecz Izby Lekarskiej w Lublinie, zamieszczamy stosowną informację na ten temat:

Link do artykułu

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie nie ma możliwości wystawiania faktur VAT w związku z obowiązkowymi składkami członkowskimi. Wynika to z faktu iż należności z tytułu składek nie są transakcją podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokumenty do pobrania :

Zwracamy się z prośbą o poprawne wypełnianie wniosku tj. wpisywanie w polu "do" (okres zwolnienia - rok i miesiąc) konkretnej daty. Niepoprawnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Podanie - prośba o rozłożenie na raty spłaty zaległej składki (pdf)

Wniosek - zwolnienie z opłacania składek na czas określony (pdf)

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów (pdf)

Zawiadomienie o osiągnięciu przychodów (pdf)

 

 

Data wytworzenia: 2014-12-02
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2014-12-02
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 14939
Data Autor Charakter