Zwrot z tytułu części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2022

UWAGA!

ZWROTY ZA 2023 ROK ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Poniższe informacje dotyczą WYŁĄCZNIE zwrotów za szczepienia w 2022 roku.


pokój: 304
tel: 81 536 04 79
e-mail: szczepienia@oil.lublin.pl


Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2022 poprzez zwrot 90 % poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 250 zł rocznie na jednego członka LIL.


Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty szczepienia w 2022 roku

FORMULARZ WNIOSKU

Wnioski w preferowanej formie elektronicznej można składać najpóźniej do 31 stycznia 2023 roku ewentualnie w formie papierowej w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

UWAGA!

Czas na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia zaszczepienia.

(ust. 14 regulaminu "Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie go w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia zaszczepienia z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu do rozliczeń określonego w/w uchwale tj. 31.01.2023 r.")


Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą Państwo w uchwale i regulaminie zespołu ds. szczepień:

- uchwała nr 140/2021/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2022

- uchwała nr 28/2022/9/ORL Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 14 września 2022

- regulamin zespołu ds. szczepień

- wniosek w formie papierowej (wersja do wydruku - PDF)