Zwrot z tytułu ubezpieczenia O.C. lekarzy w 2022 roku

pokój: 304
tel: 81 536 04 71
e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl


Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały o dofinansownaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom ubezpieczeń o.c. na rok 2022 poprzez zwrot części składki z tytułu ubezpieczenia.


Dofinansowane mogą być:

- obowiązkowe ubezpieczenia o.c. z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej,

- dobrowolne ubezpieczenia o.c. lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej.


Wysokość kwot zwrotu składki na ubezpieczenia obowiązkowe będzie stanowić 90% kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie z STU Ergo Hestia S.A., a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:

- w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 80,00zł – należny zwrot: 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 190,00 zł – należny zwrot: 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400,00 zł – należny zwrot: 360,00 zł / rok.


Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:

- w I grupie ryzyka – należny zwrot: 72,00 zł / rok,

- w II grupie ryzyka – należny zwrot: 171,00 zł / rok,

- w III grupie ryzyka – należny zwrot: 360,00 zł / rok.


Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2022 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.


Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2022.

 
W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.

 

Druk wniosku dla lekarzy prowadzących praktykę zawodową:

druk wniosku o częściowy zwrot składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

 

Druk wniosku dla lekarzy nie prowadzących praktyki zawodowej:

druk wniosku o częściowy zwrot składki na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

 

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2023 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów składki znajdą państwo w uchwałach j.n.:

 - UCHWAŁA Nr 137/2021/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2022 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej praktyki zawodowej

 - UCHWAŁA Nr 138/2021/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2022 lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej nie prowadzących działalności gospodarczej

 

Aby wypełnić formularz należy wejść na stronę na komputerze.