Pomoc finansowa dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid-19Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zma z powodu COVID-19, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, może ubiegać się o rentę. 

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do Lubelskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny ubiegającej się o wsparcie – zał. 1:

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.xlsx

zał. 1 dane do wniosku MZ o wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na Covid.pdf

2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji państwowej – zał. 2:

zał. 2 oświadczenie przyczyna zgonu.pdf

3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19; 

zał. 3 RODO - oświadcznie LIL.pdf

4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

zał. 4 RODO - oświadcznie NIL.pdf

Wypełnione dokumenty można dostarczyć:
- drogą korespondencyjną na adres siedziby LIL
- do Biura LIL w godzinach urzędowania
(Z uwagi na ochronę danych osobowych zawartych we wniosku są to preferowane formy kontaktu)
- e-mailem na adres rentacovid-19@oil.lublin.pl


*Należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO.

Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Lubelską Izbę Lekarską zawartych w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;

  • wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Archiwum

Archiwum - tematycznie