Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej o wynikach wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

2013-11-25 17:09:36
Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 2 lipca 2013 r. o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy

2013-07-02 18:31:40

Na podstawie uchwały nr 13 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VII kadencji.

 

Treść obwieszczenia (pdf)

Więcej...

Początek głosowania drogą korespondencyjną

2013-04-19 08:28:56

Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne. Niedługo otrzymają Państwo koperty z kartami do głosowania, które należy odesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 13 maja 2013 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do korespondencji instrukcji, którą udostępniamy również tutaj: Instrukcja głosowania (pdf)

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

2013-03-26 20:42:45

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wydłuża termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji do dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Wybory – VII kadencja”.

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

Więcej...

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej

2013-03-12 17:30:39

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 12 marca 2013 r.

o sprostowaniu oczywistych omyłek polegających na zamianie nazwisk

Więcej...

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

2013-02-19 19:27:48

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

 

1. do dnia 26 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

Więcej...

Lista członków rejonów wyborczych

2013-01-08 19:23:08

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje listę członków rejonów wyborczych, będącą załącznikiem do uchwały OKW nr 6 z dnia 8 stycznia 2013r.

Lista członków rejonów wyborczych (pdf)

Jednocześnie informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-02-2013 r. pocztą, faksem lub osobiście wypełniony wniosek (druk wniosku do pobrania)

Więcej...

Rejony wyborcze VII kadencji (2013-2017)

2012-12-06 08:07:48

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o uzupełnieniu rejonów wyborczych VII kadencji.

Załącznik do uchwały 249/2012/6/R - Lista rejonów wyborczych (pdf).

Więcej...

WYBORY - Korespondencyjnie czy do urn, byle z entuzjazmem!

2012-11-21 13:00:32

z Marią Durą przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej rozmawia Anna Augustowska

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie