Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzyZgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

 

1. do dnia 26 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji.

2. Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.

3. Na kandydata można zgłosić własną osobę.

4. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

1) nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) oznaczenie rejonu wyborczego kandydata na delegata;

4) nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

6) dodatkowo kandydat może podać swój e-mail i telefon w celu zadawania pytań przez uczestników zgromadzenia wyborczego.

 

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 marca 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura