Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzyZgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wydłuża termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VII kadencji do dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Wybory – VII kadencja”.

Pobierz druk karty zgłoszenia kandydata na delegata na OZL (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2013r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura