Znaczenie i organizacja medycznych zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19ankieta badawcza

Ankieta ma na celu zbadanie wpływu pandemii koronawirusa na funkcjonowanie medycznych zawodów zaufania publicznego. 

Jej celem będzie odpowiedzenie na pytanie, czy i w jakim stopniu pandemia COVID-19 zmieniła postrzeganie społeczne na przedstawicieli wskazanych profesji w wyniku zaistniałego kryzysu. 

Badanie ma celu określenie sprawności funkcjonowania zawodów medycznych na nieoczekiwane zjawiska kryzysowe oraz przeanalizowanie znaczenia zawodów medycznych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa. 

Ankieta jest w pełni anonimowa.  

Ankieta ta stanowi kontynuacje mojej pracy badawczej w obszarze przygotowania nowego opracowania monograficznego zatytułowanego „Znaczenie i organizacja zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID 19”, co wpisuje się także i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie mojej ostatniej publikacji naukowej pt. „Uwarunkowania i ekonomiczno prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza” wydanej nakładem Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na przełomie roku 2020/2021 oraz przygotowanej już do druku monografii pt. „Wpływ epidemii COVID 19 na sektor usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów zaufania publicznego”.

Link: https://forms.gle/ZkMqabCcbxJoEgEEA

dr Jacek Wiatrowski