Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmiInstytut Matki i Dziecka, szkolenie

Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w codziennej praktyce zawodowej obejmują opieką dzieci w wieku 0-6 lat.

Szkolenie jest okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej o rozwoju i zdrowiu psychicznym najmłodszych dzieci oraz o standardach organizowania pomocy dzieciom dotkniętym kryzysem humanitarnym, jak również doskonalenia umiejętności praktycznych związanych z oceną stanu psychicznego najmłodszych dzieci, udzielaniem im pierwszej pomocy psychologicznej oraz z dbaniem o siebie w pracy klinicznej i chronieniem się przed wypaleniem zawodowym.

Szkolenie:

 • składa się z części teoretycznej (3 webinarów) oraz części praktycznej (jednodniowego warsztatu),
 • ma formę hybrydową,
 • jest certyfikowane (uzyskanie certyfikatu wymaga uczestniczenia we wszystkich webinarach i warsztacie),
 • jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji,
 • zapewnia każdemu uczestnikowi możliwość udziału w grupowej superwizji i omówienia pracy z pacjentami z własnej praktyki klinicznej.

Terminy:

Webinary odbędą się 22 sierpnia 2022 i będą dostępne on-line dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, aby umożliwić udział w szkoleniu również tym specjalistom, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w webinarach w czasie rzeczywistym.

Warsztat, zależnie od wyboru uczestnika, będzie dostępny w formie stacjonarnej lub online w jednym z poniższych terminów:

 • 22 września, 27 października, 24 listopada, 8 grudnia – STACJONARNIE
 • 19 września, 17 października, 21 listopada, 5 grudnia – ONLINE

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zapewniamy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania uczestnikom warsztatu w wersji stacjonarnej

Rejestracja:

Aby zarejestrować się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Program:

Webinar 1. Zdrowie psychiczne niemowląt i małych dzieci w praktyce klinicznej pracowników ochrony zdrowia Podczas webinaru zostaną omówienie pojęcia kluczowe dla współczesnego rozumienia procesów kształtujących rozwój  i zdrowie psychiczne dzieci w pierwszych latach ich życia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona m.in. relacyjnemu kontekstowi rozwoju, mechanizmom chroniącym rozwój i ryzyka rozwojowego, podatności i odporności psychicznej. Wszystkie te pojęcia zostaną odniesione do pytania o to, co wiedza o rozwoju i zdrowiu psychicznym niemowląt i małych dzieci może wnieść do pracy personelu medycznego.

Webinar poprowadzą dr n. hum. Eliza Kiepura-Nawrocka oraz dr hab. n. społ., prof. ucz. Grażyna Kmita

Webinar 2. Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne w kontekście doświadczeń związanych z wojną i uchodźstwem Webinar przybliży wiedzę o specyfice doświadczeń i potrzeb ludzi w obliczu wojny i uchodźstwa. Lekcje wyniesione z licznych kryzysów humanitarnych, dotyczące działań związanych ze wspieraniem zdrowia psychicznego i wsparciem psychospołecznym (Mental Health and Psychosocial Support), zostaną omówione w odniesieniu  do organizowania pomocy dzieciom i ich opiekunom.  

Webinar poprowadzi dr Marcio Gagliato

Webinar 3. Interwencja prawna w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

W webinarze zostanie poruszony problem skali i form krzywdzenia dzieci w Polsce, zwłaszcza krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów prawnych, osób trzecich lub innych dzieci. Problem krzywdzenia bardzo często dotyka dzieci uchodźczych. Badania pokazują, że wiele z nich pada ofiarą przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego. Podczas webinaru zostaną omówione standardy postępowania w sytuacji zauważenia u dziecka oznak krzywdzenia lub uzyskania od dziecka informacji, że doznaje ono krzywdy ze strony bliskich bądź osób trzecich.

Webinar poprowadzi radca prawny Katarzyna Katana

Warsztat, oparty na dyskusjach i pracy grupowej, będzie poświęcony doskonaleniu umiejętności zawodowych związanych z:

 • udzielaniem pierwszej pomocy psychologicznej małym dzieciom i ich opiekunom,
 • oceną stanu psychicznego małych dzieci i oceną ryzyka występowania u nich trudności rozwojowych,
 • podejmowaniem decyzji o tym, czy dzieci i ich opiekunowie wymagają dodatkowej pomocy i jaki rodzaj wsparcia najbardziej odpowiada ich bieżącym potrzebom,
 • strategiami radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami w pracy oraz chronieniem siebie przed wypaleniem zawodowym.

Autorkami warsztatu są: Eliza Kiepura-Nawrocka, Agnieszka Kacprzak, Agnieszka Politańska, Anna Gralewicz, Bożena Cieślak-Osik, Amanda Krzywdzińska, Justyna Cieślińska, Karolina Waśkiewicz

Kontakt:

Pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować na adres e-mail: imid_unicef_mhpss@imid.med.pl

Informacja o szkoleniu na stronie Instytutu Matki i Dziecka

do pobrania => broszura informacyjna o szkoleniu (pdf)