Akcja Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołożnychDziałając w imieniu Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPIP, informujemy Państwa, o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

O g ó l n o p o l s k i Z w i ą z e k Z a w o d o w y P i e l ę g n i a r e k i P o ł o ż n y c h R e g i o n L u b e l s k i