Kandydaci na członków Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznychW związku z ogłoszeniem o rozpoczęciu procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie, kandydatów spełniających wymogi zgodnie z przepisami zawartymi w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.):

  • posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zwód medyczny  przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych
  • posiadających wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych;

Prosimy o złożenie dokumentów  do dnia 20 czerwca 2023 r. (osobiście lub przesłanie pocztą na adres: Lubelska Izba Lekarska,  ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin).

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/komunikaty

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie

Oświadczenie-zgoda