Praktyki prywatneInformacja do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę lekarską – WAŻNE

 

Lubelska Izba Lekarska realizując zapis ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DzU. z 2011r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) informuje lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej praktyki lekarskie o obowiązku dostosowania prowadzonej działalności w formie praktyki zawodowej do przepisów w/w ustawy w terminie do 30 czerwca 2012r.

 

Aby tego dokonać, należy dostarczyć do biura LIL w Lublinie ul.Chmielna 4 pokój nr 309 III piętro, tel.81 536 04 52/53 fax. 81 536 04 69 lub do biur delegatur: Biała Podlaska – ul. Okopowa 3 tel. 83 342 82 07, fax. 83 344 28 87, Chełm- ul.Ceramiczna 1, tel. 82 564 35 99, Zamość – ul. Partyzantów 3 tel.84 638 46 58 - wypełniony wniosek o wpis do rejestru/ wpis zmian w rejestrze/ wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną formą wykonywanej działalności leczniczej. Lekarze prowadzący działalność gospodarczą powinni posiadać wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wykonywaną na obszarze właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

wzór wniosku (pdf)

 

Wszystkich lekarzy prowadzących prywatne praktyki obejmuje obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązek dostarczenia niezwłocznie (do 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia) polisy ubezpieczenia OC do Izby Lekarskiej.

 

W związku z tym, że docelowo rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej zwracamy uwagę na obowiązkowe podawanie adresu e-mail.

 

Przypominamy, że

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Lubelska Izba Lekarska rejestruje wyłącznie praktyki prowadzone na terenie LIL, w związku z powyższym lekarz, który zawarł/zamierza zawrzeć umowę kontraktową z podmiotem, działającym poza terenem LIL, rejestruje praktykę we właściwej terytorialnie Izbie Lekarskiej.

 

Rejestracja praktyki – dostosowanie do nowych przepisów.

Instruktaż wypełniania wniosku :

Lekarz ma zarejestrowaną praktykę na wezwanie

Lekarz ma zarejestrowaną praktykę w gabinecie

Archiwum

Archiwum - tematycznie