XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Lubelskiej Izby LekarskiejPORZĄDEK OBRAD XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W DNIU 17 MARCA 2012 R.

 

1. Otwarcie Zjazdu - godz. 10.00.

2. Powitanie Gości.

3. Wystąpienia Gości.

4. Wręczenie Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 

PRZERWA

 

5. Wybór Prezydium Zjazdu (przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarzy Zjazdu).

6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu. (podjęcie uchwały).

7. Wybór komisji zjazdowych: a/ komisja mandatowa

b/ komisja wniosków i uchwał

c/ komisja skrutacyjna.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej.

9. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej (podjęcie uchwały).

10. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2011.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (podjęcie uchwały).

12. Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORL w Lublinie za 2011 rok i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej (podjęcie uchwały).

13. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie (podjęcie uchwały).

14. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (podjęcie uchwały).

15. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej (podjęcie uchwały).

16. Przedstawienie i uchwalenie budżetu na rok 2012.

17. Wybory uzupełniające składu Okręgowej Komisji Wyborczej.

 

PRZERWA OBIADOWA (około godz. 14.00)

 

18. Przedstawienie przez komisję uchwał i wniosków zgłoszonych projektów - głosowanie.

19. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających.

20. Zakończenie obrad.