III Ogólnopolski Konkurs Poetycko-ProzatorskiRegulamin konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.

2. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.

3. Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Zdrowej Pragi” 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 34 z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls słowa”.

4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 3 000 zł.

5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

7. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

8. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

 

Organizatorzy:

Naczelna Izba Lekarska

Komisja Kultury Sportu i Turystyki OIL w Warszawie

SZPZLO Warszawa Praga-Północ

 

Patronat medialny:

Gazeta Lekarska

Puls

Zdrowa Praga

 

Informacji udziela:

Majka Maria Żywicka-Luckner

tel. 22 619 42 31

604 286 324

e-mail: majkazywicka@wp.pl