Uchwała w sprawie rekomendacji działań zmierzających do wykreślenia z umów o udzielanie świadzczeń zdrowotnych zawartych z NFZ postanowień o karach umownych nakładanych min. za błędy przy wypisywaniu receptUCHWAŁA Nr 240/2012/6/R
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.w sprawie rekomendacji działań zmierzających do wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ postanowień o karach umownych nakładanych min. za błędy przy wypisywaniu recept

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708) w zw. z uchwałą Nr 42/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2012r. w sprawie rekomendacji związanych z postulowaną zmianą treści umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez świadczeniodawców z NFZ oraz pokrycia kosztów druku i kolportażu ulotek w sprawie zmiany tych umów, uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska rekomenduje świadczeniodawcom, członkom LIL, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia wystąpienie w trybie określonym w § 43 Ogólnych Warunków Umów o zmianę dotychczasowych warunków umów polegających na wykreśleniu z ich treści postanowień dotyczących kar umownych nakładanych na podstawie § 29-31 Ogólnych Warunków Umów.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek

 

 

Upoważnienie Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej do reprezentowania świadczeniodawcy w negocjacjach nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak świadczeniodawca zdecyduje się na takie upoważnienie, prosimy o przesłanie kopii wniosku do NFZ także do wiadomości okręgowej izby lekarskiej.

Jednocześnie informujemy, że LIL nie pośredniczy w składaniu wniosków do NFZ  o zmianę warunków umowy.

 

wniosek do pobrania ze strony NIL: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0006/46185/apel_ulotka.pdf

wniosek do pobrania w formacie doc: http://www.oil.lublin.pl/download/2012/20120210-wniosek_do_nfz.doc

Archiwum

Archiwum - tematycznie