Konkurs fotograficznyKonkurs jest organizowany w następujących kategoriach:

I. „Adrenalina ”, II. „Relanium,”

 

Każdy lekarz może zgłosić prace łącznie do 5 fotografii w formie odbitki kolorowej bądź czarno-białej, na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 15x21 i nie większym niż 30x40 cm. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie godłem. Do zdjęć należy dołączyć opatrzoną godłem kopertę zawierającą dane autora zdjęć, wraz z adnotacją „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów – zgodnie z zapisem w ust. II pkt. 2.7 Regulaminu II Ogólnopolskiego Konkursu Lekarzy w Częstochowie”. Osoby które chcą z powrotem otrzymać swoje zdjęcia muszą dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem.

 

Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 16 września 2012 roku na adres: Okręgowa Izba Lekarska, ul. gen. J. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem: „II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy w Częstochowie).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2012 r. a uroczystość wręczenia nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 20 października 2012 r.

 

Regulamin konkursu na stronie: www.oilczestochowa.pl