Wyjaśnienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie odnośnie sposobu wystawiania receptInformacja  dla lekarzy wystawiających recepty refundowane

 

W związku z pojawiającym się problemem w   realizacji recept dotyczącym  ilości  leku, Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie  zwraca się do środowiska lekarskiego o  określanie ilości leku  ( przy określeniu sposobu dawkowania ) cyframi arabskimi, bez wpisywania ilości opakowań  lub podawanie wielkości opakowań  poprzez  wyraźne wskazanie  np. 1 op.” a „( „po”, „x” ) ....ilość leku.

np. 60  tabl, 2 op po 30,

      S. 1 tabl  2 x dziennie 

W szczególności problem powstaje przy  receptach   wystawianych za  pomocy systemów komputerowych., gdzie poza ilością  leku  wyrażoną cyfrowo wpisywane są opakowania bez podania  wielkości opakowań.

 Np. ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G  28 kaps, 2 op.  – w tym przypadku wielkością określającą  ilość  leku jest liczba 28, stąd też apteka wyda najmniejsze opakowanie z list refundowanych wynoszące  28 kaps , 

 

Wyjaśnienie :

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.2012.260) ilość leku, leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego  określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku, można również określić wyrazami „ilość odpowiednia”, „quantum satis” lub „q.s.”

Np. ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G  56  kaps. s.1 kaps  2x dziennie

 

Każda liczba wpisana po dawce leku jest więc ilością leku zaordynowaną przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

 

Na recepcie winien być określony sposób dawkowania w przypadku przepisania ;

1.leku, środka spożywczego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego – ilość leku niezbędną pacjentowi na maksymalnie 90-dniowego  stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania ;

2. leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie  środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o narkomanii;

3. leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej

 

Zgodnie z § 8 ust. 1  cyt. rozporządzenia,  bez podawania na recepcie sposobu dawkowania ( z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt.5 lit.b i c  rozporządzenia) , osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

a/ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom:

- tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określonych w wykazie  refundowanych leków , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów  medycznych – w przypadku recept  na refundowane leki , środki spożywcze  specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne , wymienione w tym wykazie ,

- tego leku dla leku dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- w przypadku recept  na leki niepodlegające  refundacji wystawionych dla pacjentów posiadających uprawnienie IB ( określone w art.46 ustawy).

b/100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z igłami,

c/ 100 sztuk pasków diagnostycznych.

 

Np. ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G, 2 op  lub

ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G, 56  kaps. -apteka wyda 56 kaps (ilość odpowiadającą dwóm najmniejszym opakowaniom z list refundowanych  w  1 op po 56 lub w  2 op po28 kaps)

 

Zgodnie z § 16 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich, jeżeli na recepcie  nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem  sposób dawkowania ….- osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywienioweg, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków , wyrobów medycznych niepodlegających refundacji- dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli na recepcie nie wpisano ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego- osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych , a w przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrobów medycznych niepodlegających refundacji jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej; określając sposób dawkowania i okres stosowania, osoba wydająca przyjmuje obliczoną na tej podstawie ilość , jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę  ( § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia)

Np. ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G,  – apteka wyda 28 kaps (ilość odpowiadającą jednemu  najmniejszemu opakowaniu  z list refundowanych)

 

Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego , osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę ( § 16 ust. 2 rozporządzenia ) .

 Np. ORTANOL  20 PLUS,KAPS,0,02 G  28 kaps, 2op x28, s.1x2- apteka wyda 28 kaps

 

Zgodnie z  zapisem  § 18 ust. 1  cyt. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich,  refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się :

1) w pełnych opakowaniach określonych w wykazie  refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego , z zastrzeżeniem  § 19 ( jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, osoba wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach parenteralnych, lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” lub leki zawierające  substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy  II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie )

2) w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, jednak mniejszej niż ilość określona przez tę osobę;

3)w ilości przeznaczonej do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

 

Wobec wielu wątpliwości  przy  realizacji recept , zwracamy się z prośbą do środowiska lekarskiego  o określanie ilości leku cyframi arabskimi lub słownie, zaś w przypadku wypisywania  ilości opakowań  ( przy wskazywaniu ilości leku i sposobu dawkowania ) o podawanie  wielkości opakowań poprzedzone wskazaniem  „ a”, „po”, „x”.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                   Prezes  Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

                                                                                                         mgr farm. Tomasz Barszcz

Archiwum

Archiwum - tematycznie