Komunikaty NFZ dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerówKomunikat I

[...] zgodnie z par. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 260) pieczątka nagłówkowa umieszczona na recepcie wystawionej na leki, które podlegają refundacji, musi zawierać:

1. "Dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona":

  • nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego,
  • numer telefonu,
  • identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

 

2. Dane osoby uprawnionej (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa):

  • imię i nazwisko,
  • adres miejsca zamieszkania
  • numer telefonu
  • dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyroby medyczne, zaczynający się od 9803...
    Jednocześnie informuję, że lekarze, którzy aneksowali umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r., posiadają ten sam numer umowy co umowa, którą zawarli przed dniem 30 kwietnia 2012 roku. Natomiast lekarze, którzy podpisali umowę po dniu 6 lipca 2012 roku posiadają nowy numer umowy, również zaczynający się od 9803...

 

Lubelski OW NFZ wyjaśnia, że lekarze, którzy zawarli nową umowę (zawartą po 6 lipca z nowym numerem) mogą posługiwać się tylko zakresem numerów recept przydzielonych do nowej umowy.

 

Jedynie lekarze, którzy aneksowali umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. lub zarządzeniem Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r., lub którzy w okresie między 1 a 6 lipca 2012 r. podpisali nową umowę, mogą posługiwać się zakresami numerów recept przyznanych przed 30 czerwca 2012 r.

 

Powyższe nie dotyczy recept wystawianych przez lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawców w ramach realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Komunikat II

[...] recepta na leki podlegające refundacji, powinna być wystawiona przez osobę uprawnioną (§ 2 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U.

z 2012 r., poz.260), według podanych poniżej wzorów.

Wzory do pobrania (pdf)

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dorota Blechar