Komunikat LOW NFZ dotyczący recept§2 ust. 1 pkt 7 lit. b - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o której mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera,

§3 ust. 4 - unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu, którego sposób budowy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

§4 ust. 1 pkt 4 - identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, jeśli dotyczy.

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dorota Blechar