Dokumenty XXXII Okręgowego Zjazdu LekarzyUchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2012
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2012
Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012
Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2013
Stanowisko nr 1 w sprawie zmian w ochronie zdrowia
Apel nr 1 do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Apel nr 2 w sprawie przekazania pod obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wniosku o zwrócenie się do Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa o przedstawienie sytuacji finansowej szpitali i oddziałów szpitalnych znajdujących się na obszarze województwa lubelskiego

 

Sprawozdania Komisji Problemowych

Sprawozdanie Komisji ds. Wykonywania Zawodu - Zespół Praktyk Prywatnych

Sprawozdanie Komisji ds. Wykonywania Zawodu - Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Sprawozdanie Komisji Kultury

Sprawozdanie Komisji Socjalno-Bytowej

Archiwum

Archiwum - tematycznie