Zaproszenie program i regulamin IV Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego LekarzyPROGRAM I REGULAMIN

IV Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego Lekarzy

 

 

PRZEBIEG i TRASA RAJDU

 

9:00-10:00 - zbiórka i rejestracja uczestników rajdu przy Zajeździe Nadrzecze koło Biłgoraja

 

10:00 - wyjazd na trasę dwóch zorganizowanych grup (start i meta w Nadrzeczu k/Biłgoraja):

I turystyczna: przewidywana ok. 30 – 40 km, trasa biegnie głównie lokalnymi drogami asfaltowymi wśród lasów, w małym stopniu utwardzonymi duktami leśnymi, teren w większości płaski.

II zaawansowana: dla wymagających, z licznymi wzniesieniami pokonywanymi w szybkim tempie, długości ok.50 km.

 

ok. 15:00 -dojazd do Nadrzecza

od 15-tej - posiłek dla uczestników rajdu i spotkanie integracyjne w plenerze (wiata „Podkowa Leśna” przy Zajeździe Nadrzecze)

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

 • rajd jest przewidziany dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu
 • dysponują sprawnym rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, którzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art 32):

- liczba rowerów jednośladowych  jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać liczby 15,

- odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,

- jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego

- kierującemu rowerem zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się pojazdów.


Wszystkim uczestnikom rajdu zalecane są kaski,

 • dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego), a samodzielnie po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna (wzór zezwolenia w załączniku),
 • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 5.06.13 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień,
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy rajdu w razie złych warunków na planowanych trasach przejazdu,
 • przyjazd do miejsca zbiórki i powrót uczestników rajdu do miejsca zamieszkania odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność
 • przewidywana opłata za udział- płatna na miejscu zbiórki przy rejestracji: 20 zł/osobę (talon obiadowy) - lekarz lub dzieci i młodzież do18 r. ż.; 50 zł - dorosłe osoby towarzyszące

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 • turystyczną opiekę na trasie rajdu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • serwis techniczny przed wyjazdem i na trasie przejazdu,
 • opiekę lekarską w zakresie pierwszej pomocy na trasie,
 • posiłek regeneracyjny oraz napoje gorące i chłodzące,
 • udział w spotkaniu integracyjnym po zakończeniu rajdu

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu,
 • zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego ustaleń,
 • podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom poszczególnych grup w trakcie przejazdu,
 • przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
 • zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
 • dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu.
 • odpowiedzialność za udział w rajdzie dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie .

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

 

zgłoszenia przyjmują

Ewa Dudko tel. 662923332,

Henryk Korona tel. 608665122

Archiwum

Archiwum - tematycznie