Odpowiedź LOW NFZ na zapytanie dotyczące warunków kontraktowania "aos" dla lekarzy z I stopniem specjalizacjiTreść pisma Prezesa Izby do LOW NFZ (pdf)

 

W odpowiedzi LOW NFZ czytamy:

"do warunków dodatkowo ocenianych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna należy min.

- czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni -10 punktów;

- czas pracy lekarzy specjalistów powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni -20 punktów;

- czas pracy lekarzy specjalistów 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni -30 punktów;

- czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni -10 punktów."

 

Odnośnie obawy lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie zrównania ich kwalifikacji z lekarzami bez lub w trakcie specjalizacji LOW NFZ wyjaśnia:

"Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DZ. U. Poz. 1108) dopuszcza w niektórych poradniach specjalistycznych realizację świadczeń przez lekarzy z I stopniem specjalizacji, jak również i przez lekarzy w trakcie specjalizacji. Jednakże ww. zarządzenie nie uwzględnia czasu pracy lekarzy w trakcie specjalizacji wśród warunków dodatkowo ocenianych.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie stwierdza się sprzeczności pomiędzy zapisem art. 64 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. 20011.277.1634 z póź. zm.) a zapisami Zarządzenia Nr 33/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności do warunków dodatkowo ocenianych w odniesieniu do kwalifikacji lekarzy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna."

 

Jednocześnie LOW NFZ informuje:

"Ponadto pragnę Pana poinformować, że zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zwrotnej korzysta z uprawnień ustawowych i zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych, wyrazem czego może byc powołanie w dniu 8 maja br. przez Prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz Zespołu do spraw Ustalenia Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert.

Przegląd i modyfikacja dotychczasowych lub zaproponowanie nowych kryteriów oceny jakościowej ofert składanych przez placówki lecznicze oddziałom wojewódzkim NFZ, to główne zadania prac Zespołu. W skład zespołu weszli: przewodniczący Marek Haber oraz posłanka na Sejm RP Elżbieta Gelert, prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, dr n. fiz. Adam Sandauer. W ramach powierzonych przez Prezes Agnieszkę Pachciarz zadań Zespół ma dokonać m. in. przeglądu obowiązujących obecnie kryteriów oceny jakościowej ofert składanych w czasie postępowań konkursowych i na tej podstawie przygotować ewentualne propozycje zmian. Innymi zadaniami Zespołu będzie zaproponowanie kierunków i zakresu dalszych zmian w kryteriach oceny wraz z harmonogramem ich wprowadzania, a także przegląd i analiza istniejących instrumentów (certyfikatów) oceny jakości świadczeń, które Fundusz mógłby stosować w procesie przeprowadzania konkursów na świadczenia opieki zdrowotnej."

Archiwum

Archiwum - tematycznie