Z prac Zarządu Krajowego OZZLZarząd Krajowy OZZL, na swoim posiedzeniu w dniu 8 września 2006 r. przyjął program działań zmierzający do likwidacji dyskryminacji zawodu lekarzy w Polsce - w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń i czasu pracy - w stosunku do innych zawodów porównywalnych prestiżem społecznym, odpowiedzialnością, rangą, wykształceniem. Zasadniczym elementem tych działeń ma być ogólnopolski strajk lekarzy przeprowadzony w roku 2007. Będzie on miał następujące cechy:
  • jednakowe postulaty przewidujące wysokość wynagrodzeń lekarskich zgodnie z uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z roku 2006 oraz zaliczenie czasu dyżurów medycznych do czasu pracy, który nie powinien przekraczać 48 godzin tygodniowo,
  • jednoczesne przeprowadzenie strajku w możliwie największej ilości zakładów (wstępnie ustalonym warunkiem minimalnym jest udział 500 szpitali),
  • centralizacja rokowań na szczeblu województw i - ewentualnie - na szczeblu krajowym poprzez powołanie Regionalnych i Krajowego Zespołów Negocjacyjnych.
Niewątpliwie kluczem do powodzenia planowanego strajku będzie powszechny w nim udział lekarzy. Dlatego apelujemy do wszystkich lekarzy w Polsce, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o jak najszybsze tworzenie oddziałów OZZL w każdym szpitalu i o zgłaszanie tego faktu w Zarządzie Krajowym związku.

Jednocześnie z przygotowaniami do strajku będą prowadzone tzw. działania autoprywatyzacyjne, które przygotują lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych - odpłatnie, w razie niepowodzenia strajku i konieczności masowej rezygnacji z pracy.

Niezależnie od w/w działań, Zarząd Krajowy OZZL wzywa wszystkich lekarzy do przesyłania na adres Komisji Europejskiej indywidualnej skargi, że w RP nie są przestrzegane, w odniesieniu do lekarzy, przepisy odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej o czasie pracy. Treść skargi (którą należy odpowiednio uzupełnić o własne dane) znajduje się na stronie internetowej OZZL. Wcześniej, podobną skargę wysłał Zarząd Krajowy OZZL.

Zarząd Krajowy OZZL zadeklarował również rezygnację z działań strajkowych w przypadku wprowadzenia przez rządzących zmian w systemie ochrony zdrowia zgodnych z projektem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym autorstwa OZZL, popieranym przez liczne organizacje ze służby zdrowia i spoza niej.

Szczegóły dotyczące opisanych wyżej działań znajdują się w odpowiednich uchwałach Zarządu Krajowego OZZL z dnia 08 września 2006 i są dostępne na stronie internetowej zwiazku: www.ozzl.org.pl


Stanowisko nr 1
podjęte na posiedzeniu Zarządu Krajowego OZZL w Bydgoszczy w dniu 8 września 2006 r.

w sprawie propozycji zniesienie obowiązkowej przynależności do izb lekarskich

Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że propozycja zniesienie obowiązkowej przynależności do samorządu lekarskiego jest zemstą rządzących za aktywne demonstrowanie przez lekarzy swojego niezadowolenia z warunków ich wynagradzania.

Zarząd Krajowy OZZL stanowczo protestuje przeciwko takim próbom skłócenia środowiska lekarskiego.

przyjęto jednogłośnie

Archiwum

Archiwum - tematycznie