Komunikat i informacja Okręgowej Komisji WyborczejKomunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Przypominam, że zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

 
Maria Dura

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji z dnia 05 kwietnia 2017r.


Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza LIL ogłasza:

do dnia 15 maja 2017r. można zgłaszać kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji.Liczba kandydatów z danego rejonu jest nieograniczona.Na kandydata można zgłosić własną osobę.

Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać (§ 17 ust. 3 regulaminu wyborów):

nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy;

numer prawa wykonywania zawodu;

oznaczenie rejonu wyborczego z którego kandydat ma być wybrany;

nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu;

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.

dodatkowo do wniosku kandydata można dołączyć następujące informacje, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej LIL w zakładce „Komisja Wyborcza”:

- zdjęcie kandydata;

- rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;

- tytuł i stopień naukowy;

- posiadane specjalizacje;

- miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu;

- funkcje pełnione w samorządzie;

- adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu;

- inne informacje o kandydacie, obejmujące dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej;

- zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w VIII kadencji.

Druk wniosku jest także dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Komisja Wyborcza”.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 maja 2017r. W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.
 

Przewodnicząca OKW

Maria Dura

 

Karta Zgłoszenia Kandydata na Delegata (pdf)

 

Uchwała nr 120/2017/7/R w Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy.