Uwaga dla lekarzy prowadzących praktykę prywatną bez wpisu do rejestru.Uwaga !

Lekarze prowadzący praktykę prywatną.

Sankcje przewidziane ustawą dla przedsiębiorców.

 

Z dniem 30 kwietnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w zakresie dodania art. 108 ust. 5 o treści:

 
Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 104 ust. 2.


Zgodnie z powołanym ust. 4: Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

 

Konieczność stosowania wskazanego przepisu dotyczy również przypadków wykonywania działalności leczniczej bez rejestracji i jest równoznaczne z odmawianiem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą osobom, które wykonywały bez rejestracji działalność leczniczą przed złożeniem wniosku o wpis.