Zmiany w programach specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów.W dniu 13 listopada 2018 r. Minister Zdrowia zatwierdził zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Aktualizacja jest głównie wynikiem porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

 
W części dotyczącej pełnienia dyżurów medycznych we wszystkich programach specjalizacyjnych dodano następujący zapis:
„W przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze uniemożliwiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej 11 godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). Okres odpoczynku, o którym mowa powyżej nie powoduje wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego.” 

Powyższa regulacja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), a także zgodnie z zapisami aneksów do umów rezydenckich zawieranych pomiędzy Ministrem Zdrowia, a jednostką szkolącą, tj. 24 sierpnia 2018 r.

 
Do wszystkich programów specjalizacyjnych wprowadzono także dodatkowe dni na samokształcenie:
„Lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 r., 6 dni rocznie na samokształcenie, przeznaczonych na udział w konferencjach, kursach naukowych, kursach doskonalących i innych szkoleniach, związanych bezpośrednio z realizowaną przez lekarza dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z wyborem i potrzebami edukacyjnymi lekarza. Termin i sposób wykorzystania przez lekarza dodatkowych dni na samokształcenie wskazuje w uzgodnieniu z lekarzem kierownik specjalizacji poprzez odpowiednie skrócenie innych obowiązkowych elementów szkolenia specjalizacyjnego. Skrócenie to nie może dotyczyć kursów specjalizacyjnych a jedynie stażu podstawowego lub staży kierunkowych, przy czym wszystkie elementy szkolenia specjalizacyjnego (staże) muszą być zrealizowane i zaliczone. Kierownik specjalizacji w pierwszej kolejności decyduje o odpowiednim skróceniu czasu trwania stażu podstawowego, a jedynie w przypadku braku takiej możliwości odpowiednio skraca czas trwania staży kierunkowych, przy czym staż kierunkowy nie może ulec skróceniu o więcej niż połowę czasu trwania przewidzianą programem specjalizacji. Dodatkowe dni na samokształcenie nie wykorzystane w danym roku specjalizacji nie przechodzą na kolejne lata szkolenia specjalizacyjnego.”

Regulacja ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 
Niezależnie od zawartego porozumienia, o którym mowa powyżej w programach specjalizacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii wprowadzono zapis:
„W trakcie stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż. Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych/chirurgii ogólnej/pediatrii w SOR lub Izbie Przyjęć w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub specjalizacja.”

 

Powyższa regulacja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia, tj. 13 listopada 2018 r.

 

Tekst pochodzi z: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/zmiany-w-programach-specjalizacyjnych-we-wszystkich-dziedzinach-medycyny-lekarzy-i-lekarzy-dentystow