Recepty pro auctore i pro familiae po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-recepty.Przedmiotem wielu wystąpień Okręgowych Zjazdów Lekarzy, Rad Lekarskich oraz dyskusji na posiedzeniach Komisji Izbowych jest kwestia zasad wystawiania recept po wejściu w życie obowiązku wystawienia e-recepty (styczeń 2020).

Zespół Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej informuje, że zagadnienie to jest uregulowane w art. 95b ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211).

Zgodnie z tym przepisem papierową postać mogą zachować recepty dla osoby wystawiającej (pro auctore) oraz recepty pro familiae, definiowane jako recepty wystawione dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej.

Ponadto papierowa postać recepty dopuszczalna będzie w przypadku:

braku dostępu do systemu teleinformatycznego SIM,
recepty transgranicznej,
recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,
recepty wystawionej przez czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP: lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu w innym niż Polska kraju UE lub pielęgniarkę będącą obywatelem państwa UE,
recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

 
Andrzej Cisło

Przewodniczący Zespołu

Wiceprezes NRL

 

Artykuł pochodzi z: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/recepty-pro-auctore-i-pro-familiae-po-wejsciu-w-zycie-obowiazku-wystawiania-e-recepty

Archiwum

Archiwum - tematycznie