Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie protestów płacowych i zwolnień L-4Jako przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej stanowczo przeciwstawiamy się wszelkim niegodziwym, w naszej ocenie, praktykom wypowiadania się, a następnie umieszczania w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów we wszystkich formach ich działalności – bezpodstawnych zarzutów, nieuprawnionych twierdzeń czy jakichkolwiek sugestii w przedmiocie wystawiania przez lekarzy rzekomo fikcyjnych zwolnień lekarskich (L-4) osobom podejmującym akcję protestacyjną na tle płacowym w ramach danej grupy zawodowej.

Oświadczamy, że żadna z protestujących grup zawodowych nie uzgadniała z samorządem lekarskim swojej formy protestu, a samorząd lekarski, ani jego poszczególni członkowie nie deklarowali żadnego udziału ani żadnej pomocy w planowanych protestach poprzez wystawianie zwolnień lekarskich ich uczestnikom z pominięciem medycznego uzasadnienia.

Zgonie z faktami – to nie lekarze zapowiadali bądź zapowiadają wystawianie fikcyjnych zwolnień lekarskich, ale sami protestujący zapowiadali korzystanie z takiej formy protestu.

Prawo do strajku jest prawem zagwarantowanym w polskim prawie, a jego legalność zależy od spełnienia przez jego organizatorów nakazanych tym prawem określonych warunków.
Natomiast wszelkie formy protestu mające w konsekwencji charakter strajku, których prowadzenie i skuteczność bezpośrednio uzależniona jest od wykorzystywania zwolnień lekarskich budzi nasz sprzeciw m.in. z powodu kształtowania i utrwalania w opinii publicznej przekonania o zachowaniach lekarzy niezgodnych z prawem co w konsekwencji naraża naszą profesję na utratę społecznego zaufania i dobrego mienia.

Ponieważ samorząd lekarski realizuje konstytucyjne zadanie sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony – wszelkie przypadki działalności zawodowej lekarzy niezgodne z ustawowymi standardami w tym zakresie powinny być zgłaszane do samorządu zawodowego. Jak dotychczas nie było żadnego zgłoszenia ze strony uprawnionych instytucji w przedmiocie wystawiania tzw. „fikcyjnych zwolnień lekarskich” co potwierdza, że zarzuty o ich wydawaniu są oczywistym nadużyciem czyniącym poważny uszczerbek w godności zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Oświadczamy jednocześnie, że reprezentowany przez nasze środowisko pogląd wyrażony w niniejszym stanowisku nie jest w żadnym przypadku sprzeciwem wobec dążenia innych grup zawodowych do godnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę - natomiast jest sprzeciwem wobec stosowanych nadużyć i pomówień wobec lekarzy przy okazji wszelkich medialnych komentarzy, relacji i opinii na temat rozpowszechnionej obecnie formy protestu z wykorzystywaniem zwolnień lekarskich.

 

         Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej
    Monika Bojarska Łoś                                              Leszek Buk
 

Archiwum

Archiwum - tematycznie